15.01.2014 Агенция „Фокус“: Управителният съвет на Националния иновационен фонд одобри на заседание бюджет от 10 млн. лева през 2014

Управителният съвет на Националния иновационен фонд (НИФ) одобри на първото си заседание през тази година бюджета на НИФ за 2014 г., който ще бъде 10 млн. лева от централния бюджет, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката. Членовете на УС решиха да бъде стартирана и 7-ма конкурсна сесия, която ще разполага с бюджет от 5 835 268, 36 лв., с начало 1 февруари 2014 г. и краен срок за подаване на проектни предложения 31.03.2014 г., до 17:30 ч. Заседанието на новия УС на Националния иновационен фонд беше водено от председателя му заместник-министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева, а участие в него взеха и другите членове – Людмила Елкова, заместник-министър на финансите, Евгений Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество“ в МИЕ, експерти от Министерството на икономиката и енергетиката и ИАНМСП.
Като приоритетни сектори и области на индустриалните изследвания и на експерименталното развитие, субсидирани от НИФ по седма конкурсна сесия, членовете на УС определиха: машиностроене, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии.
Управителният съвет прие и отчет, според който в края на първата година от изпълнението на договорите от 6-та конкурсна сесия – 2013 г., след извършен мониторинг и плащания се отбелязва изключително високата усвояемост на средствата по НИФ, възлизаща на 82 % от договорената субсидия. НИФ финансира научно-изследователски развойни проекти, съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги, както и проекти за техническа осъществимост, които изследват възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен проект. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 500 хил. лв. за научноизследователските развойни проекти и 50 хил. лева за проектите за техническа осъществимост. Като срокът за изпълнение на проектите варира между 6 и 36 месеца.
По време на заседанието УС одобри предложените от изпълнителния директор на ИАНМСП промени в Правилата за управление на средствата на НИФ и приложенията към тях, които целят облекчаване на процедурите, приложими към кандидатите и бенефициентите по НИФ, както и осигуряване на постоянен и ефективен мониторинг на договорите в изпълнение от страна на Агенцията. Една от важните промени, които бяха приети касае, авансово преведена субсидия – бенефициентът може да използва до 50% от средствата за субсидия по сметката, с които да извършва текущи плащания по изпълнението на дейностите по проекта, в рамките на етапа, за който е преведена авансовата субсидия.
Управителният съвет на НИФ реши също изпълнителният директор на ИАНМСП да сключи споразумение за финансиране на българския участник в одобрен проект Е8213 TRIPLE-S Microscope по съвместна програма Евростарс – „АМГ Технолоджи“ ООД. Проектът е класиран на 15-то място от 510 проектни предложения в рамките на 10-а конкурсна сесия на програма Евростарс, а оценката е извършвана от независими оценители в Брюксел. ИАНМСП е националната финансираща организация по програмата и осигурява не само финансирането на проектите, но и необходимата консултантска и логистична подкрепа.
Страницата е редактирана последно на: 16.01.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: