20.01.2014 в. „Капитал Daily“: Националният иновационен фонд е с бюджет от 10 млн. лв. за 2014 г.

Десет милиона лева е бюджетът на Националния иновационен фонд (НИФ) за 2014 г., осигурени от държавния бюджет. Поредната – седма, конкурсна сесия за набиране на проектни предложения ще бъде с бюджет от 5 835 268 лв. Началната дата за кандидатстване е 1 февруари, а крайният срок – 31 март до 17:30 ч., съобщиха от икономическото министерство. В конкурса могат да участват два проекти

научноизследователски развойни и такива за техническа осъществимост.
Първият тип проекти са насочени към технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху същественото им усъвършенстване. Максималната стойност на субсидията е 500 хил. лв. Безвъзмездната помощ от фонда не трябва да надвишава 50% от приемливите разходи по проекти за индустриални научни изследвания и 25% – за експериментално развитие.
Вторият тип проекти са свързани с изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт. Малките и средните предприятия могат да получат допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността на проекта. Сумата може да нарасне с още 10%, ако в екипа участва научна организация, университет или друго висше училище. Срокът за изпълнение на одобрените предложения варира между 6 и 36 месеца.
Проектите се оценяват по два критерия: иновативност (60% тежест) и икономическа перспектива
(40%). Комитет от представители на бизнеса и науката с доказана професионална репутация, както и от служители на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, извършва оценка на конкурсната документация. Независими експерти с квалификация в съответната научна област също помагат на оценяващия комитет. Управителният съвет на фонда одобри и приоритетните сектори и области на индустриалните изследвания и на експерименталното развитие за седмата конкурсна сесия. Това са: машиностроене, електроника и електротехника, хранителновкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии в сферата на предприятията, творчески индустрии.
Има промени и в правилата за управление I на средствата „Новите правила се базират на балансиран подход: облекчава се административната тежест, улеснява се достъпът до финансиране, ще се прилага по-ефективен експертен контрол”, коментира за „Капитал Daily” Евгений Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. И уточни, че се намалява броят на изискваните документи, тъй като обстоятелствата, които ще се удостоверяват с тях, ще бъдат проверявани служебно от експертите в агенцията.
Съществено нововъведение е облекченият достъп до финансиране предвидена е възможност за авансово ползване на до 50% от договорените субсидии. Тази промяна ще осигури на фирмите оперативни средства, необходими за реализиране на проектите, уточни Евгений Иванов.
Засилва се ролята на оценяващия комитет — това ще бъде постоянно действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите. Промяната осигурява допълнителна техническа експертиза и по-ефективен мониторинг, което ще гарантира качественото изпълнение на проектите и постигане на желаните резултати, обобщи Евгений Иванов. За субсидия от Националния иновационен фонд могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон и реализиращи проектите си на територията на България. Те могат да работят самостоятелно или в партньорство с други фирми, висши училища, БАН, научни организации или колективи, както и с български организации, включени в международни проекти с марката ЕВРИКА.
===
За фонда
Националният иновационен фонд (НИФ) беучреден през 2005 г. и се финансира с пари от държавния бюджет: 5 млн. лв. – за 2005 г., 7 млн. лв. – за 2006 г., 12 млн. лв. – за 2007 г., 15 млн. лв. – за 2008 г., 5 млн. лв. – за 2012 г. След 2008 г. фондът на практика спря да субсидира нови проекти, тъй като в бюджета не бяха предвидени средства за тази дейност. През 2010 г. Министерският съвет предостави на фонда 4милиона лева за финансиране на вече сключени договори с иновативни предприятия. През 2011 правителството отпусна нови 5 милиона лева, но пак за разплащане на одобрени преди години проекти. Пред 2012 г. фондът обяви нова, шеста, конкурсна сесия. Кандидатстваха 67 проекта, от които бяха одобрени 36. Според отчета на управителния съвет на фонда в края на 2013 г. -първата година от изпълнението на договорите от шестата конкурсна сесия, са усвоени 82% от договорената субсидия.
Страницата е редактирана последно на: 20.01.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: