ИАНМСП удължава срока за набиране на документи за участие на национален щанд на международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav, 11 – 15.03.2014, Дюселдорф, Германия. Краен срок за документи: 31.01.2014 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд намеждународната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav, 11 – 15.03.2014, Дюселдорф, Германия.

ИАНМСП организира национален щанд на международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav, 11 – 15.03.2014, Дюселдорф, Германия.Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Metavсе провежда на всеки две години и е втората по големина специализирана изложба за металообработващата промишленост в Германия. През 2012 г. изложението е посетено от около 40 000 посетители от над 30 държави, като 60% от тях идват от индустриалния сектор – главно представители на машиностроенето, индустриалното строителство и автомобилостроенето. 45% от посетителите са представители на средния и висш мениджмънт. Участието на Metav 2014 е предлага много добра възможност за установяване на бизнес контакти и получаване на поръчки.

ИАНМСП организира българско национално участие на международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav, 11 – 15.03.2014, Дюселдорф, Германия при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в панаирния каталог;
 • Рекламиране на участието.

 

Фирмите изложители поемат всички останали разходи за

 • Транспорт и обработка на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на служителите (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и на изложението.

 

Участието в международни панаири / специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието може да получите в Интернет на www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването и одобрението за участие се извършва по реда и с документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП. Необходими са:

 • Заявка-договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телефон 02 940 7988 и имейл t.mutafova@sme.government.bg (Тереза Мутафова).

При интерес за участие на международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav, 11 – 15.03.2014, Дюселдорф, Германия, е необходимо да подадете пълния комплект документи в деловодството на ИАНМСП (ул. Леге 2-4, 1000 София), по пощата или с куриердо 31.01.2014 г.

Страницата е редактирана последно на: 19.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube