30.01.2014 Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Евгений Иванов: Националният иновационен фонд е добре работеща финансова схема, която представлява реална помощ и свързва науката и бизнеса

Националният иновационен фонд е добре работеща финансова схема, която представлява реална помощ и свързва науката и бизнеса. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията за малките и средните предприятия г-н Евгений Иванов на пресконференцията в БТА по повод обявяването на 7-та конкурсна сесия по НИФ.

Подаването на проектни предложения в рамките на новата сесия стартира на 1 февруари 2014 г. с краен срок за кандидатстване 31 март 2014 г., 17:30 ч. Бюджетът на 7-та конкурсна сесия на НИФ, одобрен от Управителния съвет на Фонда, е 5 835 268, 36 лв., а за цялата 2014 г. е 10 млн. лв.

Два типа проекти ще се финансират със средствата на Фонда. Първите са научноизследователски развойни проекти (НИРД), насочени към технологичното развитие на нови или съществено усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Максималният размер на безвъзмездната помощ по тях е 500 000 лв., а сроковете за изпълнение на проектите са от 12 до 36 месеца. Другият тип проекти са за техническа осъществимост, които изследват възможността за бъдеща реализация на даден научноизследователски развоен проект. За тях е определен максимален размер на безвъзмездната помощ от 50 000 лв., със срок за изпълнение на проекта от 6 до 12 месеца. Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт, процес или услуга.

Целта на Националния иновационен фонд е да се пренасочи акцентът от съществуващата в глобализиращия се свят и отворен европейски пазар идея за предлагане на работна сила, суровини и материали към нещо друго – към иновации, към нови идеи, към връзката между науката и производството, подчерта изпълнителният директор на ИАНМСП.

Г-жа Богдана Ваташка, директор на дирекция „Програми и проекти“ представи данни от извършения анализ на 5-те конкурсни сесии на НИФ, даващи реална представа как работи схемата, по която българските предприятия получават реална подкрепа от държавата. Анализът показва, че около 80 % от компаниите бенефициенти на Фонда въвеждат нови продукти на пазара, увеличаване на печалбата регистрират 68 % от тях, а 72 % от фирмите отчитат повишаване на нетните приходи от продажби.

За нас беше много важно да направим анализ за изпълнението на 5-те завършили конкурсни сесии, за да преценим доколко е ефективна подкрепата, която предоставяме в рамките на НИФ, дали имаме пропуски, дали бенефициентите са доволни, за да можем и ние да направим необходимото и да подобрим нашите вътрешни правила и процедури, сподели тя.

Сред присъстващите на пресконференцията бяха и представители на фирми, реализирали проекти със средствата на НИФ, и такива, които продължават да работят по тях. Г-жа Искра Станкова, заместник директор на „Зебра“ АД, сподели опита на фирмата в това направление. Компанията е дългогодишен производител на различни каучукови изделия предимно за индустрията. Фирмата има успешно реализирани и приключили два проекта по НИФ, като в момента се изпълнява трети такъв по 6-та конкурсна сесия. И трите проекта са реализирани и се реализират с партньорството на Химико-технологичния и металургичен университет.

Мога да кажа, че от първия проект, който беше сключен по втора конкурсна сесия на НИФ, вече имаме реално приложени в производството нови процеси, които определено допринесоха значително, както за намаляване на себестойността на нашите изделия, така и донесоха значителен брой екологични ползи, заяви г-жа Станкова.

В новите Правила за управление на средствата на Фонда за 2014 г. е търсен умерен баланс между изискванията, ефективността и улесняването на процедурите за кандидати и бенефициенти, подчерта г-жа Ваташка. В тях се облекчава административната тежест, улеснява се достъпът до финансиране, прилага се по-ефективен експертен контрол.

Облекчаването на административната тежест, свързана с изискуемите документи, ще се изразява в намаляването на техния брой, тъй като обстоятелствата, които ще се удостоверяват с тях ще бъдат проверявани служебно от Агенцията.

Значимо нововъведение е облекченият достъп до финансиране за бенефициентите. Предвидена е възможност за авансово ползване на договорените субсидии, което ще осигури на фирмите оперативни средства, необходими за реализиране на проектите.

Засилва се ролята на Оценяващия комитет в качеството на постоянно действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите. По този начин ще има допълнителна техническа експертиза, а и самият мониторинг ще е по-ефективен. С тази мярка се цели мониторингът на проектите да гарантира качественото им изпълнение и постигане на желаните резултати.

Изпълнителният директор на ИАНМСП подчерта, че периодът, през който ще се проведе 7-та конкурсна сесия по НИФ е много удачен, тъй като със средствата на Фонда ще се запълни вакуумът, който се образува между програмните периоди по оперативните програми.

 За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 31.01.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube