1.02.2014 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1 февруари 2014 г.

 ИАНМСП обявява началото на Седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на 1 февруари 2014 г. обявява началото на Седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:

• научноизследователски развойни проекти

• проекти за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 март 2014 г., 17:30 часа.

Бюджетът на НИФ за 2014 г. е 10 млн. лв.

При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.

НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

•        50% – за индустриални научни изследвания;

•        25% – за експериментално развитие.

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.

И при двата вида проекти установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

Недопустими за финансиране по фонда са проекти, включващи  цялостно развитие и стигащи до готов пазарен продукт, услуга или процес!

Приоритетни направления за финансиране в рамките на 7-ма конкурсна сесия

(икономически дейности, съгласно КИД 2008, които се включват в приоритетните сектори и области):

  • Сектор „Машиностроене”, и по-специално

 „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение” (С28)

„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета” (С29)

  • Сектор „Електроника и електротехника”, и по-специално

„Производство на компютри и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (С26)

„Производство на електрически съоръжения” (С27)

  • Сектор „Фармация”, и по-специално

„Производство на лекарствени вещества и продукти” (С21)

  • Сектор „Производство на химични продукти“, и по-специално

„Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“ (С20.4)

  • Сектор „Производство на мебели“ (C31)
  • Сектор „Хранително-вкусова промишленост”, и по-специално

 „Производство на хранителни продукти” (С10)

„Производство на напитки” (С11)

„Производство на тютюневи изделия” (С12)

  • Сектор „ИКТ” (в сферата на предприятията), и по-специално

„Дейности в областта на информационните технологии” (J62)

„Информационни услуги” (J63)

  • Сектор „Творчески индустрии” , и по-специално

„Издателска дейност” (J58)

„Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” (J59)

„Радио- и телевизионна дейност” (J60)

Кой може да участва:

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

В периода 10-20 февруари 2014 г. ще бъдат проведени информационни дни по повод на обявената Седма конкурсна сесия на фонда в градовете: Плевен на 11.02.2014 г., Велико Търново – 12.02.2014 г., Варна – 13.02.2014 г., Бургас – 14.02.2014 г., Пловдив – 18.02.2014 г. и София на 20.02.2014 г. В рамките на информационната кампания експерти от ИАНМСП ще представят общите и специфични условия за кандидатстване по Фонда,  допустимите кандидати, дейности и разходи, процедурата за отчитане, а също така ще предоставят практически съвети относно подготовката и представянето на проектните идеи. В допълнение по време на кампанията ще бъде разпространена и информация относно инициативата ЕВРИКА и съвместната програма Евростарс.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg

Документацията за участие в конкурса се приема в ИАНМСП на адрес: София 1000, ул. „Леге“ № 2-4.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif7@sme.government.bg

Информация за получените въпроси и отговори ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАНМСП и ще бъде достъпна за всички кандидати.
Страницата е редактирана последно на: 01.02.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube