Открита процедура: Beauty Eurasia 2014, 12.06-14.06.2014 г., гр. Истанбул, Турция Краен срок за документи: 21.02.2013 г.


 Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014, която ще се проведе в периода 12.06-14.06.2014 г., гр. Истанбул, Турция.

BEAUTY EURASIA е най-силната и престижна козметична изложба на Балканите. Форумът е изключително привлекателно и подходящо място за осъществяване на бизнес контакти от страна на малки и средни предприятия с потенциални партньори от региона.

Със своята специфика и стратегическо местоположение изложбата дава възможност за достъп до пазарите на Турция, Централна Азия, Кавказкия и Балканскя регион, както и Близкия Изток и Северна Африка. BEAUTY EURASIA е изложба, която се разраства с всяка изминала година. Последното издание е разположено на 18 000 кв.м изложбена площ, представени са над 450 изложители. Посетителите са над 26 000.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

·         Наемане на изложбена площ;

·         Проектиране и изграждане на изложбен щанд;

·         Наемане на оборудване и обзавеждане;

·         Регистрация на изложителите;

·         Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

·         Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014, следва да поемат всички други разходи, както следва:

·         Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

·         Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);

·         Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

·         Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;

·         Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

·         Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

·         Декларация за получени минимални/държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

·        Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП(по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

·         Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

·        Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви;

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страназа участие в Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2014, в срок до 21.02.2014 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

·         В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.

·         С електронен подпис, на следния електронен адрес:

elitza@sme.government.bg

 

Страницата е редактирана последно на: 19.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube