21.01.2014 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 21 януари 2014 г.

 Търговска мисия до Израел

за предприятия от секторите мебелна промишленост и дървопреработване

 Заявките за участие се приемат до 31 януари 2014 г. включително


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Тел Авив, Хайва и Йерусалим, която ще се проведе в периода 17 – 21 март 2014 г.

Промоционалната проява се организира за представители на български фирми от секторите мебелна промишленост и дървопреработване, по време на която ще се проведат двустранни срещи с израелски партньори.

 Краен срок за подаване на заявки за участие – 31 януари 2014 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:

  • самолетен билет
  • вътрешен транспорт и трансфер
  • хотелско настаняване
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-н Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество” на ИАНМСП, , дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”, тел. 02 /940 79 78., e-mail: i.iliev@sme.government.bg

Търговската мисия до Израел се организира по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 05.02.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube