Покана за участие в търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост /производство на пластмаси и др. химически тъкани и сплави/, Линц, Австрия, 31 март – 02 април 2014 г.


В периода 31.03.2014 г. – 02.04.2014 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост /произвоство на пластмаси и др. химически тъкани и сплави/, Линц, Австрия.

Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 ”Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.

Агенцията поема разходите за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.

Предприятията участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

 • разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на един представител;
 • частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;
 • пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);
 • пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);
 • в случай на отказ от участие предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006).

Участието в търговски мисии се извършва съгласно Общите условия за участие в промоционални прояви – търговски мисии и международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП, изготвени и одобрени от ИАНМСП. Общите условия са задължителни за Предприятието и са неразделна част от Заяката/Договор.

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:

•   Заявка/Договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

•   Декларация за получените държавни помощи, минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•   Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

•   Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответната търговска мисия.

На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани до 15 участници представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При предприятия, получили равен брой точки с приоритет се класира предприятието, подало по-рано пълен пакет документи за участие в проявата.

В случай на проявен интерес към търговската мисия за своя сметка могат да се присъединят:

– фирми, кандидатствали, но не успели да се класират;

– фирми, не отговарящи на критериите за МСП;

Тези фирми е необходимо да попълнят приложената регистрационна форма. Всички разходи, свързани с участието на представител/и на регистрираните фирми извън търговската мисия, са за сметка на участниците.

Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 18:00 часа на 7 март 2014 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 7 март 2014 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Николина Георгиева, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество”, тел: 02/940 79 77, дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”.

Приложения:

 1. Заявка/договор за участие на български МСП в търговски мисии;
 2. Общи условия за участие в промоционални прояви – търговски мисии и международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП;
 3. Декларация за получени държавни помощи, минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година и за нефинансиране от други източници (по образец);
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (по образец);
 5. Указания за попълване на декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП;
 6. Справка за свързани и/или предприятия партньори за обобщените параметри на предприятието (по образец);
 7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП;
 8. Регистрационна форма за самофинансиращи се предприятия.

Страницата е редактирана последно на: 27.08.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube