9.02.2014 в. “Строител”: Евгений Иванов: Камарата е наш коректен и много активен партньор

Налице са положителни тенденции в оценката на бизнес средата и очакванията

Г-н Иванов, каква равносметка бихте направили за изминалата година и за постигнатото от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия?

През 2013 г. агенцията работи по няколко основни направления, предоставяйки комплексна услуга на българските фирми за повишаване на тяхната конкурентоспособност и излизането им на международните пазари. Тя е национална финансираща институция за международните иновативни проекти с българско участие в рамките на инициативата „Еврика” и съвместната програма „Евростарс“. Именно по тази програма вече имаме одобрен проект с българско участие, който е класиран на 15-о място от общо 510 проектопредложения. Наистина това е едно голямо признание както за българските предприятия, така и в частност за агенцията, тъй като освен финансова помощ оказваме и логистична, и консултантска с оглед подготовката на прецизни проектни предложения и цялостна документация по кандидатстването. ИАНМСП предоставя информационно-методическа помощ за стимулиране на обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми. Така има възможност да се повиши качеството на експортните стоки и услуги и да се гарантират необходимите обеми за нуждите на международните пазари. Понастоящем изпълняваме проект „По-интелигентна клъстерна политика в Югоизточна Европа” (ClusterPoliSEE). В Закона за малките и средните предприятия също е посочена ролята на агенцията като национално звено за координиране и осъществяване на политиката в областта на клъстерите. Добре функционира и Националният иновационен фонд – най-успешната схема за финансиране на технологичното развитие и иновациите в българските фирми и стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и изследователските организации до момента. Имаме осъществени шест конкурсни сесии с повече от 400 успешни проекта, а на 1 февруари 2014 г. бе даден старт на следващата седма сесия с бюджет над 5 млн. лв. Фондът изцяло се вписва в указанията и препоръките на ЕК за новия програмен период.

Какви са приоритетите на агенцията?

Основният приоритет е утвърждаването ни като координационен орган, в който да се формират и да се прилагат политики, насочени към МСП. Агенцията трябва да бъде трансмисия между държавата и малкия и средния бизнес. В тази посока имаме и подкрепата на работодателските организации. Защото сега на практика сме един дистрибутор на европейски пари за подпомагане на малките и средните предприятия. Сред основните ни направления са насърчаването на експортната и информационно-консултантската дейност и подпомагането на иновации.

Как виждате развитието на малките и средните предприятия през тази година?

Ние първи улавяме нагласите и настроенията на бизнеса. Налице са някои положителни тенденции в оценката на бизнес средата и очакванията. Ще дам конкретен пример с намаляването на междуфирмената задлъжнялост. Държавата е най-големият длъжник и своевременното разплащане със стопанските субекти по Закона за обществените поръчки е определящ фактор за нормалната финансова и икономическа ситуация в страната. Изплащането на ДДС на касова основа, което е факт, също е стимулиращо за бизнеса, както и облекчаването и премахването на някои лицензионни и регулаторни режими. Но това са само първи стъпки и дотук не трябва да се спира. Бизнесът иска да вижда в лицето на държавата предвидим партньор, иска своевременно да планира дейността си при нормална социално-икономическа среда, настоява за опростени правила, ниска бюрокрация, действащо антикорупционно и антимонополно законодателство, ефективна съдебна система.

Как използвате парите от европейските програми за подобряване на работата с фирмите?

ИАНМСП е институционален бенефициент по проект за насърчаване на експорта сред малките и средните предприятия. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Със средства от проекта подпомагаме нашите МСП в няколко направления. Едно от тях са обученията за различни групи предприятия съобразно тяхната експортна готовност. Миналата година проведохме общо 83 обучения с 1789 участници от 1531 компании. В рамките на същия проект организираме и финансираме участието на българските малки фирми на международни изложения и панаири. Това е изключително важна дейност и се оценява високо от нашите производители.

От стартирането на проекта до настоя­щия момент са проведени 77 национални участия в международни панаири и специализирани изложби, в които своята продукция представиха 748 фирми. Организирахме 21 търговски мисии, в които участваха представители на 269 компании. Проучвания сред участниците в тези инициативи показват, че в пъти се повишава броят на осъществените бизнес контакти, сключените договори, предоставената информация за особеностите на конкретните пазари и разширяване на мрежата от партньорства.

Какво още могат да очакват компаниите от вас? Каква е ролята на държавата в подкрепа на бизнеса?

Малките и средните предприятия са гръбнакът на всяка икономика. Това твърди Европейската комисия, която през юли 2008 г. прие с пълен консенсус Акта за малкия и среден бизнес (SBA – Small Business Act). Този документ дава право на всяка от страните членки да прилага широк набор от мерки в подкрепа на МСП. В тази връзка смятам, че е необходима организационна структура в подкрепа на бизнеса и по-специално на МСП, която да реализира политиката на правителството. Усилията трябва да бъдат насочени към организационно и ресурсно укрепване на агенцията, опростяване на правилата и по-широк достъп на малкия и средния бизнес до европейско и национално финансиране. Затова с екип от специалисти разработихме концепция за развитие на ИАНМСП, която е представена на ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката. По-важното в нея е преориентирането на агенцията като център за данни и информация за българските МСП. Имаме идея за изграждане на изцяло нова В2В платформа за комуникация по сектори, пазари и държави – с база данни с контакти, актуална бизнес информация и последни законодателни решения в ЕС и България. Както и за превръщането на ИАНМСП в орган, осигуряващ координацията между политиките и програмите, прилагани от държавата. Сега много институции имат отношения, имат своите иначе добри програми за работа с МСП. Важна крачка от страна на държавата е разработването на национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014-2020. С приемането на стратегията се изпълнява едно от предварителните условия за споразумението за партньорство, тъй като с нея на практика законодателният акт за малкия бизнес на Европейската комисия става национален документ. Всички индикатори, заложени в стратегията, съответстват на европейските. Това ще позволи напредъкът на България да се съизмерва с другите страни – членки на ЕС, и съответно да се приемат мерки в проблемните области. Общата главна цел на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия е да се повиши конкурентоспособността на малкия бизнес, като се подпомогнат стартиращите и жизнеспособните малки и средни фирми в техните усилия да бъдат иновативни, екологични и експортно ориентирани.

Какво трябва да се направи, за да се съживи икономиката?

Това правителство е първото, което прави нещо по прилагането на SBA. До този момент не беше предприето нищо. Сега сред приоритетите на държавата са малкият и средният бизнес и така трябва да бъде. Няма страна в света, която да гради стабилна икономика, без да е стъпила на тези фирми. Small Business Act дава възможности всяка държава, в зависимост от своята  специфика, да приема мерки, подпомагащи МСП. Бяха направени доста неща, но бизнес средата не се определя само от тях. Тук говорим за подобряването й. Тя има няколко компонента. Ето например електронното правителство. Колко години се занимаваме с него, но реално няма никакво развитие по въпроса. Бизнесът се оплаква от бюрокрация и тежки административни процедури. Нещото, което може да се направи, е да се свали тази тежест от фирмите, защото голяма част от информацията, която се изисква от тях, съществува в различни институции. Защо не може тя да се изтегля директно?

Вторият голям проблем е съдебната система. Тя трябва да бъде ефективна, но това е дълга и сложна тема за разговор. На следващото място е образованието. Липсата на кадри, и то такива, които да са адекватни на ситуацията в държавата. Сега висшите учебни заведения бълват висшисти, но с неясни качества и насоченост. Това са кадри, които бизнесът не търси.

Тоест трябва да има много по-ясна връзка, по-тясна конвергенция между бизнеса и образованието. Мога да обобщя, че усилията за съживяването на икономиката ни трябва да бъдат насочени към подобряването на бизнес средата, изграждането на ефективна съдебна система, намаляването на лицензионните и регистрационните режими. Не на последно място трябва да има и равни условия за всички участници на пазара, в това число и работещо антимонополно законодателство.

Търсят ли ви активно компаниите за съдействие?

Разбира се, че ни търсят. Непрекъснато получаваме запитвания, обаждания. Въпросите са много и са различни – както за условията за участия на изложения и в мисии, така и за съдействие за връзка със службите по търговско икономически въпроси (СТИВ). Получаваме запитвания както от наши фирми, така и от чуждестранни компании, част от тях постъпили при нас чрез НПО, МИЕ, СТИВ. Водим комуникация и чрез поддържания от нас експортен портал. През последните 6 месеца той има над 18 хиляди посещения, а регистрираните запитвания са над 750.

Сред специализираните въпроси, които получаваме чрез портала, са такива, свързани с документация при осъществяване на внос-износ за трети страни, в частност за пчелен мед, растителни и животински продукти, машини и съоръжения. Интерес има към процедурите при вътрешнообщностни доставки, за необходимите сертификати за износ и за митата и специфичните изисквания при внос за съответни страни. Заявеният интерес на компаниите е за пазарите в Германия, Турция, Гърция, Сърбия, Русия, Китай и арабските страни.

А от кои страни се интересуват най-много строителите?

Строителните компании се интересуват от арабския пазар, в частност от Северна Африка, от азиатските страни – членки на ОНД. Имахме запитвания, свързани с Германия.

Как работите с Камарата на строителите в България?

Камарата е наш коректен и много активен партньор. Заедно реализирахме не една проява на компаниите от бранша. Това се дължи на активността на КСБ, защото агенцията е една и съща за всички. Със съдействието на Камарата през 2012 г. ИАНМСП е провела търговска мисия в Мароко и Чехия, организирала е участие на фирмите от бранша в международното изложение за строителство, архитектура и дизайн ECOBUILD в Лондон, Международния форум за иновативни решения при производството на метални изделия в строителството в Белчин баня. В периода 18-21 февруари 2014 г. 7 български фирми ще участват в международната специализирана изложба за строителни технологии, оборудване, материали и интериор BAUTEC 2014 в Берлин. Това участие се организира в изпълнение на проекта за насърчаване на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007–2013, за който споменах. Със средствата от проекта агенцията поема разходите на участниците за наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, наемане на оборудване и обзавеждане, регистрация на изложителите, включването им в официалния каталог, рекламиране на участието.
Страницата е редактирана последно на: 12.03.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: