ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународен панаир за мода Collection Premiere Moscow (CPM), който ще се проведе в периода 5 – 8 септември 2011 г. в Москва, Руска федерация

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013

ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународен панаир за мода Collection Premiere Moscow (CPM), който ще се проведе в периода 5 – 8 септември 2011 г. в Москва, Руска федерация

Изложението CPM се организира с цел производителите в бранша да открият точните партньори и да развият своя потенциал. В рамките на изложбената програма своята продукция показват изложители от всички сегменти на модната индустрия:

  • · Дамска, мъжка и детска мода
  • · Трикотаж
  • · Облекла за отдих и спорт
  • · Официални облекла
  • · Кожени изделия
  • · Аксесоари

CPM е най-голямото в Източна Европа специализирано изложение в областта на модата.

По традиция панаирът се провежда два пъти годишно – през пролетта и през есента в изложбен комплекс «Экспоцентр», Москва. В последното издание на CPM, на площ от около 42000 кв.м. са се представили 1350 производители от 30 страни от целия свят, като национаните експозиции са били общо 8. Според статистиката посетителите са били над 18 000.

Паралелно в рамките на изложението ще бъдат организирани презентации, семинари и различни демонстрациии.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2. 01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на CPM – есен 2011 г. при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

Ø наем на изложбена площ;

Ø изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø съпътстващи мероприятия.

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

Ø транспорт и обработката на мостри;

Ø разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни).

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие:

– Регистрационна форма с придружително писмо и документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

– Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

– Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

– Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (заявка и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Валя Попова – началник отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 212, e-mail: v.popova@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 01.05.2011 г. на адрес 1000 София, ул.”Шести септември” №21.

Приложение: съгласно текста
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube