ИАНМСП организира българско национално участие в Международно търговско изложение „Host – Hotel Emotion”, форум за машини и съоръжения за обзавеждане на хотели, ресторанти и оборудване на магазини, което ще се проведе в периода 21-25 октомври 2011 г., Милано, Италия

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013

ИАНМСП организира българско национално участие в Международно търговско изложение „Host – Hotel Emotion”, форум за машини и съоръжения за обзавеждане на хотели, ресторанти и оборудване на магазини, което ще се проведе в периода 21-25 октомври 2011 г., Милано, Италия.

Изложението Host – Hotel Emotion (HOST) се провежда веднъж на всеки две години в обновения изложбен център „Fiera Milano” в гр. Милано, Италия. Това е най-големият форум в Европа за представяне на машини и съоръжения за производители за оборудване на хотели, ресторанти и магазини. HOST е признатo за водещо събитие за B2B бизнес с шест специализирани секции: професионални ресторантьорски услуги; хляб и тестени изделия; бар/кафе-машини; сладоледени салони и сладкарници; кафе; Hotel & Spa Emotion. Тези шест различни, но допълващи се продуктови линии, намират най-подходящата интеграция в HOST. Участието в това изложение дава уникален бизнес опит, позволява собствено позициониране в постоянно развиващия се пазар, засилване на марката, изучаване на пазарните иновации и обмяна на опит.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2. 01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международно търговско изложение „Host – Hotel Emotion” 2011, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

Ø наем на изложбена площ;

Ø изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø съпътстващи мероприятия.

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

Ø транспорт и обработката на мостри;

Ø разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Условията за участие:

– Регистрационна форма с придружително писмо и документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

– Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

– Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

– Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (заявка и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Валя Попова – началник отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 212, e-mail: v.popova@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 30.04.2011 г. на адрес 1000 София, ул.”Шести септември” №21.

Приложение: съгласно текста




Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube