ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународния панаир за мебелна промишленост и интериор Habitat, който ще се проведе в периода 20 – 24.09.2011 г. във Валенсия, Испания

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013”

ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународния панаир за

мебелна промишленост и интериор Habitat, който ще се проведе в периода

20 – 24.09.2011 г. във Валенсия, Испания

Изложението Habitat е едно от най-големите в тази област в Европа и най-мащабното в Испания. Провежда се ежегодно през месец септември. То има за цел да подпомогне развитието на всички сектори, свързани с мебелната промишленост, да покаже новите тенденции в бранша, да  генерира иновации. В отделни тематични секции се представят:

  • · Мебели
  • · Осветление
  • · Домашен текстил
  • · Тапицерии
  • · Обзавеждане за  офиси
  • · Технологични нововъведения в мебелния бранш

На последното издание на изложението на изложбена площ от 125 000 кв.м. своята продукция са представили 1000 фирми от 28 държави. Сред посетителите са както производители и специалисти, така и дизайнери, търговци на едро и дребно.

Паралелно в рамките на изложението ще бъдат организирани презентации, семинари и различни демонстрациии, както и форум на мебелни и интериорни специалисти – архитекти и дизайнери.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2. 01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Mеждународния панаир за

мебелна промишленост и интериор Habitat 2011, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

Ø наем на изложбена площ;

Ø изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø съпътстващи мероприятия.

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

Ø транспорт и обработката на мостри;

Ø разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни).

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие:

– Регистрационна форма с придружително писмо и документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

– Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

– Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

– Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Валя Попова – началник отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 212, e-mail: v.popova@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 30.04.2011 г. на адрес 1000 София, ул.”Шести септември” №21.

Приложение: съгласно текста
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube