ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународнoто изложение за мебелна промишленост и интериор „Мебел 2011”, 21 – 25 ноември 2011 г., Москва, Руска федерация

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013”

 

ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународнoто изложение  за мебелна промишленост и интериор „Мебел 2011”, 21 – 25 ноември 2011 г.,

Москва, Руска федерация

 

Изложението “Мебел” в Москва има 35-годишна история и е най-мащабното в този бранш в Русия. То има и висок международен рейтинг – факт, който ежегодно привлича широко чуждестранно участие. Богатата съпътстваща делова програма дава възможност за срещи и обмен на информация за най-новите постижения и технически разработки в областта на мебелната промишленост, както и за тенденциите в развитието на пазара. Провежда се ежегодно в най-големия московски изложбен комплекс „«Экспоцентр».

 

Според статистиката, в последното издание на „Мебел” през 2010 г. на обща площ от 72 584 кв. м. са се представили 887 компании от 28 страни, като националните експозиции са били 8.

В рамките на изложението са отделени 7 тематични секции:

  • STYLE – класически и модерни мебели от различни страни;
  • COMFORT – мека и корпусна мебел за дома;
  • COMPONENTS – части и принадлежности за производство на мебели;
  • KITCHEN – кухненски мебели, техника и аксесоари;
  • OFFICE – офис-мебели и специални мебели;
  • DESIGN – интериорен дизайн;
  • DECOR – отделни елементи за мебелиране и декор.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2. 01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Mеждународнoто изложение  за мебелна промишленост и интериор „Мебел 2011”, 21 – 25 ноември 2011 г., Москва, Руска федерация, при следните условия:

 

Агенцията поема разходите за:

Ø     наем на изложбена площ;

Ø     изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø     отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø     регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø     съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 

Ø     транспорт и обработката на мостри;

Ø     разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни).

 

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие:

– Регистрационна форма с придружително писмо и документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

– Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

– Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

– Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (заявка и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Валя Попова – началник отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 212, e-mail: v.popova@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените заявки и документи лично или по пощата в срок до 30.04.2011 г. на адрес 1000 София, ул.”Шести септември” №21.

Приложение: документи за кандидатстване
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube