ИАНМСП организира българско национално участие във „Forum of Small and Medium Enterprises”, който ще се проведе в периода 25 – 28 май 2011 г., в Международния изложбен център „Moldexpo” в Кишинев, Молдова

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013

 

 

ИАНМСП организира българско национално участие във Forum of Small and Medium Enterprises”, който ще се проведе в периода 25 – 28 май 2011 г., в Международния изложбен център Moldexpoв Кишинев, Молдова

Форумът за малките и средните предприятия, включва:
– Изложба на предприятията от малкия и средния бизнес и услугите за тях
– Годишна конференция на малките и средни предприятия
– Конкурс “Най-добър предприемач от малък и среден бизнес сфера”

 

Единадесетият форум за малки и средни предприятия в Кишинев е насочен към производители на трикотаж, обувки, кожени изделия, храни и напитки, сувенири, технологии и оборудване за тези отрасли. Форумът има специализирана секция за международни програми и проекти за МСП, бизнес услуги за МСП, B2B сектор.

За десетгодишното си съществуване Форумът се е превърнал в едно от основните средища на МСП в Молдова. Освен да покажат своите постижения, на него те имат възможност и да се информират за плановете и стратегиите на правителството за развитие на бизнеса и сектора на МСП. Освен молдовски предприятия от цялата страна, в проявата по традиция участват и МПС от Румъния. Паралелно, своите услуги за малкия и среден бизнес представят и водещи финансови, инвестиционни и консултантски компании.

През 2010 г. на общата площ от 1032 кв. м са се представили 228 участника. Посетителите са били 4200 души, от които 50% – специалисти от различни отрасли, а 210 души – чуждест­ран­ни гости.

Организатор на Форума е Министерството на икономиката на Република Молдова, а съорганизатори – Организацията за развитие на МСП, Търговско-промишлената палата на Република Молдова и Общината на гр. Кишинев. Форумът се провежда под патронажа на правителството на Република Молдова.

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор № BG-161-PO003-4.2. 01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Forum of Small and Medium Enterprises 2011, при следните условия:

Приложения

Агенцията поема разходите за:

Ø                   наем на изложбена площ;

Ø             изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø                   отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø                   регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø                   съпътстващи мероприятия.

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

Ø                   транспорт и обработката на мостри;

Ø              разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);

Ø                   банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие:

– Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

– Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

– Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева – старши експерт, отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 247, e-mail: ngeorgieva@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 18.02.2011 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube