ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународно изложение зa хранително-вкусова промишленост TuttoFood 2011, което ще се проведе в периода 8 – 11.05.2011, Милано, Италия

  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013

ИАНМСП организира българско национално участие в Mеждународно изложение зa хранително-вкусова промишленост TuttoFood 2011, което ще се проведе в периода 8 11.05.2011, Милано, Италия

Изложението TuttoFood е специализирано в областта на хранително-вкусова промишленост. Провежда на всеки две години. На изданието му през 2009 г. на обща изложбена площ от 38 351 кв. м са участвали 727 изложители (234 повече в сравнение с  2007 г.). Посетено е от 30 043 души, с 31 % повече в сравнение с 2007 г.

 

TUTTOFOOD е сцена за изява на фирмите от света на хранително-вкусовата промишленост. Представят се не само местни производители, но и най-добрите такива на международно ниво.

Изложението е място за среща на производствените канали на тази индустрия с дистрибуторите във всичките им форми: от специализирани магазини до Private Label.

Изключителна възможност за среща и обмен, насоченa към работещите в сектора, по-конкретно B2B с характеристики като комплексност, международно участие и размери, необходими, за да се нареди наравно с панаирните европейски колоси в бранша. Изложението е и инструмент за реклама и бизнес, насочени към лансирането на продукти с високо качество. TuttoFood се заражда след внимателно проучване на международната  хранителна индустрия и на нейните основни действащи лица, с цел да индивидуализира и задоволи основните им нужди; да създаде най-добрата среда за контакт между търсене  и предлагане.

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че агенцията ще организира за първи път участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение TuttoFood 2011, при следните условия:

 

Агенцията поема разходите за:

 

Ø       наем на изложбена площ;

Ø       изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø       отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø       регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø       съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 

Ø       транспорт и обработката на мостри;

Ø       разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);

Ø       банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

 

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

 

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие, както следва:

Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Декларация за нефинансиране от други източници (по образец), подписана от представляващия предприятието и подпечатана.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение. Образец на горецитираните декларации може да намерите на интернет страницата на ИАНМСП.

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година, предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации (Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия) в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

 

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Eлица Попадийна – тел. 02 9329 231, e-mail:elitza@sme.government.bg

 

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 21.01.2011 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube