ИАНМСП организира българско национално участие в международното изложение за храни, напитки и кухненско оборудване ТЕМА FOODBALANCE 2011, провеждащо се в периода 27.02 – 02.03.2011 г. в BELLA CENTER, Копенхаген, Дания – ОТПАДНАЛО поради слаб интерес от български фирми

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Ви информира, че организира българско национално участие в международното изложение за храни, напитки и кухненско оборудване ТЕМА FOODBALANCE 2011, провеждащо се в периода 27.02 – 02.03.2011 г. в BELLA CENTER, гр. Копенхаген, Дания.

Международното изложение ТЕМА 2011 FOODBALANCE предоставя възможности за представяне на български продукти в най-големия изложбен център на Скандинавския полуостров – Bella Center. Изложението се организира в три специализирани салона: Вина и спиртни напитки,  Хранителни продукти и кухненско оборудване и кетъринг.

 

На ТЕМА 2010 участие са взели 381 изложители, а изложението е посетено от 35 486 посетители специалисти. Повечето от посетителите са много доволни от резултатите от посещението си, защото това е най-големият търговски панаир на Скандинавския полуостров за хранително-вкусовата промишленост и идеално място за налагане на търговска  марка в динамичен контакт с датски и чуждестранни производители и търговци.

 

ТЕМА 2011 г. предоставя уникална възможност както за представяне на продукти и увеличаване на продажбите, така и за създаване на мрежа от бъдещи клиенти и доставчици.

 

ИАНМСП организира участието на български фирми на изложбена площ от 60 м2 при максимален брой участници 7 МСП. Агенциятя ще финансира по Проект „ Насърчаване интернационализациятя на българзките предприятия” колективен щанд на Международното изложение ТЕМА 2011 FOODBALANCE, при следните условия:

 

Агенцията поема разходите за:

 

Ø  наем на изложбена площ;

Ø  изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø  отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø  регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø  съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

 

Ø  транспорт и обработката на мостри;

Ø  разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);

Ø  банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

 

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

 

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Условията за участие, както следва:

Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Декларация за нефинансиране от други източници (по образец).

 

Забележка: Когато подаването на документите се е извършило в година предхождаща годината на провеждане на изложението, предприятието представя актуални декларации /Декларация за получени държавни помощи; Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година; Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия/ в срок от 20 работни дни преди началната дата на изложението, ако има промяна в декларираните обстоятелства.

 

Б. Документи за класиране – представят се от кандидатите, в случай че имат издадени такива:

– патент/и за изобретение/я, свидетелство/а за регистрация на полезен модел за внедряване на иновативен продукт/процес, издаден на името на предприятието-кандидат или негов/ите собственик/ци, регистрация на търговска марка (в срок на валидност);

– сертификат/и за въведена/и система/и за управление, и/или постигнато съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или документ, удостоверяващ въведена/и добра/и производствена/и практика/и;

– документ/и, удостоверяващ награди от международни и/или национални конкурси по отношение на произвежданите/търгуваните от предприятието продукти.

 

Проверката на подадените документи се извършва от назначена със заповед на изпълнителния директор комисия.

Проверката включва:

Административна проверка на получените регистрационни форми и документи

Проверка на получените регистрационни форми и документи по същество

Класиране на кандидатите

При констатирани непълноти при представянето на документите за участие се предоставя срок от 5 работни дни за отстраняването им.

 

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответното изложение.

Индивидуалната площ включва оборудвано и обзаведено работно място в рамките на общия национален щанд. Националния щанд предвижда и общи площи / зони за срещи, преговорна, офис, бюфет, складово помещение, гардеробна и др./ според спецификата на изложението и проекта на щанда, които се ползват съвместно от всички участници.

ІІ. Критерии за допускане и класиране на кандидатите

А. За допускане до участие:

– да са предприятия по слисъла на т.1, параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМС;

– да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ[1]:

– да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

– да нямат неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство.

– да нямат неизпълнени задължения за попълване на информационна карта за дългосрочните резултати от участието си в предишни промоционални прояви /когато такава клауза е била включена в сключения договор/;

– да не се финансира от друг източник (държавния бюджет, бюджета на общността или друг финансов източник) участието им в изложението, финансирано по договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за изпълнение на проект с наименование „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Вера Янкова – държавен експерт, отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 9329 246, e-mail: vyankova@sme.government.bg

 

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 27.12.2010 на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube