ИАНМСП организира българско национално участие в международното изложение в областта на модата CPM CollectionPremiere Moscow (21 – 24 февруари 2011 г. в Москва, Руска федерация) – ЗАМЕНИЛО отпадналото изложение SIMM 2011

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Project BG161РО003 – 4.2.01-0001, “Promotion of the internationalization of the Bulgarian enterprises”

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 2013

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

ИАНМСП организира българско национално участие в международното изложениев областта на модата CPM CollectionPremiere Moscow (21 – 24 февруари 2011 г. в Москва, Руска федерация)

Във връзка с организирането на дейност 6 (Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения) по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, по който ИАНМСП е институ­ционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на международното изложение CPM CollectionPremiere Moscow.

Изложението е ключово за бизнес срещи и партньорства на руския моден пазар. На него се представят над 1000 търговски марки. Регистрираните посетители на последното издание са над 18 000.
Могат да участват фирми производители на мъжка, дамска и детска мода, кожени изделия и аксесоари.
Агенцията ще организира националното участие на български фирми на международното изложение CPM CollectionPremiere Moscow, като поема разходите за:

 

Ø  наем на изложбена площ;

Ø  изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø  отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø  регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø  съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите, участници в изложението, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 

Ø  транспорт и обработката на мостри;

Ø  разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);

Ø  банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи в посочения в приложението срок:

Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

 

Критерии за допускане на кандидатите до участие:

– да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

– да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) №1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ:

– да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

– да нямат неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство.

– да нямат неизпълнени задължения за попълване на информационна карта за дългосрочните резултати от участието си в предишни промоционални прояви (когато такава клауза е била включена в сключения договор).

Критерии за класиране на участници:

– да бъдат производители на продукти, стоки или да предоставят услуги с български произход (по данни от формуляра за кандидатстване) – 20 т.

–  да притежават патент/и за изобретение/я, свидетелство/а за регистрация на полезен модел за внедряване на иновативен продукт/процес, регистрирана търговска марка – 10 т.;

– да имат въведена/и система/и за управление и/или имат постигнато съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или въведена/и добра/и производствена/и практика/и – 20 т.

– повече от 25% от произвежданите стоки са предназначени за износ (по данни от формуляра за кандидатстване) – 20 т.

– получени награди от международни и/или национални конкурси по отношение на произвежданите/търгуваните от предприятието продукти – 10 т.

– да кандидатстват за първо участие в организирани от ИАНМСП международни изложения – 20 т.

– наличие на некоректни прояви от страна на предприятието на предишни прояви организирани от ИАНМСП – неспазване на общите условия на панаира, нанасяне на щети на конструкцията, некоректно отношение към други участници или към представители на ИАНМСП, уронване престижа на институциите, заявяване на участие в промоционални прояви и впоследствие отказ от участие и др. – минус 40 т.

 

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

 

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Росица Пешева, тел. 02 9329 238, e-mail: rpesheva@sme.government.bg

 

При интерес фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 15.11.2010 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” № 1.

 

 

Приложение: съгласно текста.

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.”
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube