ИАНМСП организира българско национално участие в международното изложениеза парфюмерия и козметика Cosmoprof Worldwide Bologna 2011 (18 – 21 март 2011 г., Болоня, Италия)


ИАНМСП организира българско национално участие в международното изложениеза парфюмерия и козметика CosmoprofWorldwide Bologna 2011 (18 – 21 март 2011 г., Болоня, Италия)

Cosmoprof Bologna е най-голямото световно специализирано изложение за парфюмерия, козметика, салони за красота, фризьорство, грим и оборудване за козметични и фризьорски салони. COSMOPROF представя ежегодно най-интересните нови продукти и идеи във всички сектори на индустрията за красота, обединяващи наука и въображение, дизайн и технологии, модерни тенденции и традиции.
Общата изложбената площ през 2010 г. е била 185 000 кв.м, (с 2% повече от 2009 г.), изложителите са били 2254, (с 0,26% повече в сравнение с 2009 г.). Посетителите са били над 146 331. Национални участия на Франция, Германия, Великобритания, Испания, САЩ, Австралия, Израел, Аржентина, Белгия, Бразилия, Китай, Египет, Гърция, Япония, Корея, Полша, Южна Африка, Щвейцария, Тайван, Тайланд и България. Изложението включва секторите парфюмерия, декоративна козметика и грим, салони за красота, грижа за персоналната хигиена и кожата, натурална козметика, аксесоари, спа салони, иновации и суровини като отделни подспециализирани търговски изложения и др.
Във връзка с изпълнението на дейност 6 „Организиране от ИАНМСП на участие на български фирми в утвърдени международни изложения в чужбина” по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Агенцията организира участието на български фирми с национален щанд на Международното изложение за парфюмерия и козметика Cosmoprof Worldwide Bologna 2011 (18 – 21 март 2011 г., гр. Болоня, Италия).
Агенцията организира националното участие на български фирми, като поема разходите за:

  • наем на изложбена площ;
  • изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;
  • отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
  • регистрационни или медийни такси на съизложителите;
  • съпътстващи мероприятия.

Фирмите участници в изложенията следва да поемат разходи за:

  • транспорт и обработката на мостри;
  • разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
  • банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.
  • други

Организираното участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи в посочения в приложението срок:

Регистрационна форма;

Декларация за получените държавни помощи, подписана от представляващия с печат на предприятието;

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана от представляващия с печат на предприятието;

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно-осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятиятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Булстат – заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието

Критерии за допускане до участие:

– да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

– да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ :

– да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

– да нямат неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство.

– да нямат неизпълнени задължения за попълване на информационна карта за дългосрочните резултати от участието си в предишни промоционални прояви (когато такава клауза е била включена в сключения договор).

Критерии за класиране на участници:

– да бъдат производители на продукти, стоки или да предоставят услуги с български произход (по данни от формуляра за кандидатстване) – 20 т.

–  да притежават патент/и за изобретение/я, свидетелство/а за регистрация на полезен модел за внедряване на иновативен продукт/процес, регистрирана търговска марка – 10 т.;

– да имат въведена/и система/и за управление, и/или имат постигнато съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или въведена/и добра/и производствена/и практика/и – 20 т.

– повече от 25% от произвежданите стоки са предназначени за износ /по данни от формуляра за кандидатстване / – 20 т.

– получени награди от международни и/или национални конкурси по отношение на произвежданите/търгуваните от предприятието продукти – 10 т.

– да кандидатстват за първо участие в организирани от ИАНМСП международни изложения – 20 т.

– наличие на некоректни прояви от страна на предприятието на предишни прояви организирани от ИАНМСП – неспазване на общите условия на панаира, нанасяне на щети на конструкцията, некоректно отношение към други участници или към представители на ИАНМСП, уронване престижа на инситуциите, заявяване на участие в промоционални прояви и впоследствие отказ от участие и др. – минус 40 т.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението ще бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетенията за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойките и другите обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Росица Асенова, тел. 02/9329233, e-mail: assenova@sme.government.bg.

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 15.10.2010 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.”

Страницата е редактирана последно на: 17.02.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube