ИАНМСП организира българско национално участие на Международното изложение за кожени обувки и аксесоари MICAM 2011, 06-09 март 2011 г., Милано, Италия


ИАНМСП организира българско национално участие на Международното изложение за кожени обувки и аксесоари MICAM 2011, 06-09 март 2011 г., Милано, Италия

Във връзка с организирането на промоционални дейности по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение MICAM 2011.

Изложението MICAM е със силно изразено международно участие и е едно от най-големите в света. Провежда се два пъти годишно и е специализирано в областта на кожените обувки и аксесоари. На изданието на изложението през месец март 2010 г. на площ от 70 518 кв.м. са участвали 1 597 изложители от 34 държави. Изложението е посетено от около 36 500 души.

ИАНМСП организира национално участие при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 наем на изложбена площ;
 изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;
 отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
 регистрационни или медийни такси на съизложителите;
 съпътстващи мероприятия.

Фирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

 транспорт и обработката на мостри;
 разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
 банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент №1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи в посочения в приложението срок:

Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).
Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
– Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия предприятието.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца, публикуван в ДВ, Бр. 75/2006 г., стр. 127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.
– ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай че кандидатът няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Критерии за допускане до участие:
– да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
– да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) №1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ :
– да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;
– да нямат неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство.
– да нямат неизпълнени задължения за попълване на информационна карта за дългосрочните резултати от участието си в предишни промоционални прояви (когато такава клауза е била включена в сключения договор).

Критерии за класиране на участници:
– да бъдат производители на продукти, стоки или да предоставят услуги с български произход (по данни от формуляра за кандидатстване) – 20 т.
– да притежават патент/и за изобретение/я, свидетелство/а за регистрация на полезен модел за внедряване на иновативен продукт/процес, регистрирана търговска марка – 10 т.;
– да имат въведена/и система/и за управление, и/или имат постигнато съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или въведена/и добра/и производствена/и практика/и – 20 т.
– повече от 25% от произвежданите стоки са предназначени за износ (по данни от формуляра за кандидатстване) – 20 т.
– получени награди от международни и/или национални конкурси по отношение на произвежданите/търгуваните от предприятието продукти – 10 т.
– да кандидатстват за първо участие в организирани от ИАНМСП международни изложения – 20 т.
– наличие на некоректни прояви от страна на предприятието на предишни прояви организирани от ИАНМСП – неспазване на общите условия на панаира, нанасяне на щети на конструкцията, некоректно отношение към други участници или към представители на ИАНМСП, уронване престижа на инситуциите, заявяване на участие в промоционални прояви и впоследствие отказ от участие и др. – минус 40 т.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението, ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Елица Попадийна,тел. 02 9329 258, e-mail:elitza@sme.government.bg

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в срок до 10.09.2010 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.

Страницата е редактирана последно на: 25.07.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube