Открита процедура: imm cologne // LivingKitchen, 19 – 25.01.2015 г., гр. Кьолн, Германия. Краен срок за кандидатстване: 15.08.2014 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по който Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП организира участие на български фирми на Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане  imm cologne // LivingKitchen, която ще се проведе в периода 19 – 25.01.2015 г. в гр. Кьолн, Германия.

Международната търговска изложба за мебели и обзавеждане imm cologne в гр. Кьолн е едно от най-значимите събития в света за мебелния бранш. На последното издание през януари т.г. взеха участие 1 209 изложители на 260 000 кв.м изложбена площ и около 120 000 бизнес посетители. Паралелно ще се състои панаирът за кухненско обзавеждане LivingKitchen.

Участието на imm cologne // LivingKitchen 2015 се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет);
 • Реклама на участието.

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

 Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

 Кандидатстването се извършва със следните документи:

 Моля да се запознаете с:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате на тел.: 02 940 7988, имейл: t.mutafova@sme.government.bg (Тереза Мутафова) и на тел.: 02 940 7981, имейл: traian@sme.government.bg (Траян Трендафилов).

При интерес за участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане imm cologne // LivingKitchen, 19 – 25.01.2015 г., гр. Кьолн, Германия, следва да попълните и подадете изискуемите документи по начина, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП” на адрес: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Деловодство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл: office@sme.government.bg.

 Крайният срок за подаване на документи е 15.08.2014 г.

———————————–

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката.

Страницата е редактирана последно на: 27.07.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube