Списък на образците на документи в документацията за общественате поръчка

Образец 1. Оферта

Образец 2. Административни сведения

Образец 3. Декларация

Образец 4. Декларация

Образец 5. Ценова оферта

Образец 6. Техническо предложение

Образец 7. Образец обороти

Образец 8. Списък основни договори

Образец 9. Професионална автобиография

Образец 10. Декларация участник

Образец 10а. Декларация експерт

Образец 11. Декларация по чл.47, ал. 1

Образец 12. Декларация по чл. 47, ал.2

Образец 13. Декларация по чл. 47, ал. 5

Образец 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7

Образец 15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец 16. Декларация членове обединение

Образец 17. Гаранция за участие в процедура

Образец 18. Гаранция изпълнение

Образец 19. Проекто договор
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: