ИАНМСП организира национално участие в международното изложение в областта на ХВП “Summer Fancy Food Show 2010”, 27-29 юни 2010 г., Ню Йорк, САЩ – ОТПАДНАЛО, поради недостатъчно площ


Във връзка с организирането на промоционални дейности за 2010 г. по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по която ИАНМСП е институционален бенефициент,  Ви информираме, че ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение Summer Fancy Food Show 2010, при следните условия:

Агенцията ще организира национално участието на български фирми на Международното изложение Summer Fancy Food Show 2010, като поема разходите за:

  • наем на изложбена площ;
  • изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане
  • отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
  • регистрационни или медийни такси на съизложителите;
  • съпътстващи мероприятия;

Фирмите участници в изложенията следва да поемат всички други разходи, както следва:

  • транспорт и обработката на мостри;
  • разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
  • банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от Предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Участието на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи в посочения в приложението срок:

Регистрационна форма

Декларация за получените държавни помощи, подписана от представляващия с печат на предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана от представляващия с печат на предприятието

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно-осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятиятия, съгласно образеца публикуван в ДВ., Бр.75/ 2006 г., стр.127, подписана от представляващия  с печат на предприятието.

ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. В случай, че кандидата няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия /регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства/.

След одобрение на фирмата за участие в изложението, ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, тел. 02/9329258, ел. поща: elitza@sme.government.bg.

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата в указаните срокове.

Приложение:

1. Регистрационна форма;
2. 3 бр. Декларации, съгласно текста

„Във връзка с участието на български предприятия  на международни изложения, организирани от ИАНМСП по проект № BG161PO003 4.2.01 – 0001 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”,

Агенцията финансира:

наеми на изложбена площ;

изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

регистрационни и медийни такси на съизложителите;

съпътстващи мероприятия.

Агенцията не изисква от фирмите никакви такси за организиране на участието им в конкретното изложение.

Страницата е редактирана последно на: 04.08.2011
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube