SАIЕ Bologna 2010 – ОТПАДНАЛО поради слаб интерес от българските предприятия


Във връзка с организирането на промоционални дейности за 2010 г. по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение в областта на строителството и архитектурата SАIЕ Bologna 2010,mкоето ще се проведе в периода 27 – 30.10.2010 г. в Международния панаирен център на Болоня, Италия, при следните условия:

Агенцията ще организира национално участието на български фирми на Международното изложение SАIЕ Bologna 2010, като поема разходите за:

  • наем на изложбена площ;
  • изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане
  • отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
  • регистрационни или медийни такси на съизложителите;
  • съпътстващи мероприятия.

Фирмите участници в изложенията следва да поемат всички други разходи, както следва:

  • транспорт и обработката на мостри;
  • разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
  • банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от Предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Организирането на участие на български фирми на международни изложения от ИАНМСП по своята същност представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006).

Информация за предоставени минимални помощи на Вашата фирма може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни изложения се извършва чрез подаване на следните документи в посочения в приложението срок:

Регистрационна форма, придружена от документи, доказващи заявените обстоятелства (копия от сертификати, патенти, свидетелства, договори, удостоверения, протокол №4 към ЕСА и др.).

Декларация за получените държавни помощи, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две финансови години и за текущата година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК от териториалното бюро на НАП по месторегистрация на предприятието, че кандидатът няма отразени задължения в данъчно осигурителната си сметка (до 6 месеца валидност) – оригинал или заверено от фирмата копие с текст “Вярно с оригинала”, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съгласно образеца публикуван в ДВ, Бр.75/2006 г., стр.127, подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че кандидата няма извършена пререгистрация, трябва да представи удостоверение за актуално състояние.

Критерии за класиране на участниците:

1. Да бъдат производители на продукти, стоки или да предоставят услуги с български произход (данни от формуляра за кандидатстване, както и протокол №4 към ЕСА, др.)

2. За определени браншове – предимство имат фирмите предлагащи иновативен продукт (като доказателство изпълнението на договори по НИФ, ОПК, патенти, свидетелства, удостоверения за промишлен дизайн и др.)

3. За определени браншове – кандидатите да са сертифицирани по ISO 9001 (удостоверение)

4. Доказателства (чрез попълване на формата за кандидатстване) за експортната насоченост и експортния потенциал на производството на кандидата:

  • взема се предвид обема на производството,
  • какъв % от продукцията е предназначена за износ

5. Да не са участвали до момента или са участвали в по-малък брой изложения, организирани от ИАНМСП в сравнение с другите кандидати (съгласно регистъра на участвалите предприятия – предишни участия на конкретни изложения и други от сектора).

6. Да няма некоректни прояви от страна на кандидатстващата фирма на предишни мероприятия, организирани от ИАНМСП (например – неспазване на Общите условия на организаторите, нанасяне на вреди на конструкцията на щанда, некоректно отношение и извършени действия към други участници и/или представители на ИАНМСП, уронване престижа на Агенцията и държавните институции и т.н.)

7. Последователност на подаване на заявката за участие, с пълен пакет документи при равни други условия.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на сключване на договора за участие в съответното изложение.

Отчитането на резултатите от организираните по проекта промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на проекта. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (регистрационна форма и приложени писмени документи, доказващи изложените във формата обстоятелства).

След одобрение на фирмата за участие в изложението, ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който препраща към Общите условия на  конкретното изложение като неразделна негова част. С договора се регламентират сроковете за банковата гаранция, допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-н Костадин Стойчев, тел. 02 9329 246, e-mail: kstoychev@sme.government.bg,както и на интернет страницата на изложението www.saie.bolognafiere.it/en/

При интерес, фирмите следва да изпращат в ИАНМСП попълнените регистрационни форми и документи лично или по пощата (валидно е пощенското клеймо) в срок до 18.06.2010 г. на адрес 1000 София, площад „Света Неделя” №1.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

„Във връзка с участието на български предприятия  на международни изложения, организирани от ИАНМСП по проект № BG161PO003 4.2.01 – 0001 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”,

Агенцията финансира:

наеми на изложбена площ;

изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

регистрационни и медийни такси на съизложителите;

съпътстващи мероприятия.

Агенцията не изисква от фирмите никакви такси за организиране на участието им в конкретното изложение.

Страницата е редактирана последно на: 04.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube