Инструмент на Европейския съюз за МСП

Новият инструмент е насочен към проекти, които са действително иновативни, със силни бизнес възможности и солидна концепция, която да ги изведе на пазара. Инструментът за МСП започна да функционира в рамките на „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания, която е на стойност 80 млрд. евро. Целта му е да се помага на малки фирми да реализират на пазара иновативни проекти. Могат да кандидатстват МСП от държави от ЕС или от страни, асоциирани към „Хоризонт 2020“.

С бюджет от почти 80 млрд. евро за период от 7 години „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. В нея се предвижда рекордно финансиране за МСП. Очаква се поне 20 % (почти 9 млрд. евро) от средствата по приоритети „Водещи позиции при промишлените технологии“ и „Обществени предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“ да се използват за пряко финансиране на МСП под формата на безвъзмездни средства, включително чрез инструмента за МСП.

През 2014 г. ще бъдат финансирани общо около 645 проекта. През 2015 г. броят им ще нарасне до 670. Поканата за представяне на предложения е отворена постоянно и следващите срокове за оценяване са 24 септември и 17 декември 2014 г. за фаза 1 и 9 октомври и 17 декември 2014 г. за фаза 2.

Чрез Инструментът за МСП, Европейският съюз иска да финансира най-иновативните малки предприятия, които имат висок потенциал за растеж. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (фаза 1) и за демонстрационни проекти (фаза 2). Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (фаза 3). Процедурата за кандидатстване е лесна, но само най-добрите проекти ще получат финансиране.

Темите по които може да се кандидатства, са посочени в работната програма за иновациите в МСП по „Хоризонт 2020“ и могат да бъдат открити тук

Пълна информация за програмата, както и контакти на отговорните лица и организации можете да откриете тук.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: