Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Оттеглям Публична покана с ID9035650, обявена на портала на обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма”а” от ЗОП с предмет: Предоставяне на далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лиценциран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

————————————————————

1. Публична покана – АОП формат

2. Решение за обявяване

3. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

4. Образец – Техническо предложение;

3. Образец – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

5. Образец – Ценова оферта;

6. Образец – Банкова гаранция за изпълнение на договор

7. Образец – Договор

 

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към 14 ноември 2014 г.

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube