Доставка на канцеларски материали и консумативи за копирна техника да нуждите на ИАНМСП с три обособени позиции:1.Доставка на канцеларски материали;2.Доставка на копирна хартия;3.Доставка на тонер касети

1. Публична покана – АОП формат

2. Решение за обявяване

3. Указания за кандидатстване

4. Методика за определяне на комплексна оценка на икономически най-изгодна оферта

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Техническо предложение – об. позиция 1Техническо предложение – об. позиция 2Техническо предложение – об. позиция 3;

3. Образец – Техническа спецификация – об. позиция 1Техническа спецификация – об. позиция 2Техническа спецификация – об. позиция 3

4.Образец – Декларация за участие или неучастие на подизпълнител по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

5. Образец – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

6. Образец – Ценова оферта – об. позиция 1Ценова оферта – об. позиция 2Ценова оферта – об. позиция 3

7. Образец – Договор

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към 26 ноември 2014 г.

Отговори на постъпили въпроси към 25 ноември 2014 г.

——————————————————–

Класиране на участниците

Протокол за класиране на участниците

Протокол за публично отваряне на оферти

Протокол за проверка административното съотвествие на документите на кандидатите

Протокол за разглеждане на техническите предложения на кандидатите и съответствието им с техническата документация след допълнително представяне на документи

Протокол за разглеждане на техническите предложения на кандидатите и съответствието им с техническата документация

——————————————————–

Договор – за обособена позиция 1

Договор – за обособена позиция 2

Договор – за обособена позиция 3

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube