Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

 

1. Публична покана – АОП формат / PDF формат

2. Решение за обявяване

3. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

3. Образец – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

4. Образец – Техническо предложение;

5. Образец – Ценова оферта;

6. Образец – Банкова гаранция за изпълнение на договор

7. Образец – Договор

 

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към 15 януари 2015 г.

 

——————————————————–

Класиране на участниците

Протокол за публично отваряне на оферти

Протокол за оценка на техническите предложения предложени цени и класиране на участниците

——————————————————–

Договор
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube