Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа (China–Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), 09-12.06.2015 в гр. Нинбо, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа (China–Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), която ще се проведе в периода 09-12.06.2015 в гр. Нинбо, Китай.

В рамките на изложбата ще се проведе Форум за търговия и инвестиции Китай – Централна и Източна Европа. Предвижда се участие на официална българска делегация  във Форума, както и в съпътстващите официални прояви. Решението за провеждането на Форума е прието на Третата среща на правителствените ръководители, проведена през месец декември 2014 год. в Белград. Решението е взето след успешното провеждане на Изложбата на стоки от страните от ЦИЕ и съпътстващите я прояви през месец юни 2014 год., в рамките на Министерската конференция по въпросите на икономическото и търговско сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. На проявата през 2014 год. България участва с национален щанд от 160 кв.м., на който своята продукция показаха  15 български предприятия.

Китайската страна предвижда тази година проявата да бъде по-обширна и да включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията, основен форум и съпътстващи конференции и форуми. Основният форум ще бъде на тема „Насърчаване на сътрудничеството и съвместно развитие на Пътя на коприната“. Ще се проведат и под-форуми на теми туризъм, образование, култура, местни власти.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина, мляко и млечни продукти, етерични масла, розово масло, машиностроителна продукция, продукти на химическата промишленост и др. Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др.

През първото тримесечие на 2014 г. двустранната търговия възлиза на 470.4 млн. щ.д. (+17.7%), от които български износ за Китай 193.4 млн. щ.д. (+23.6%) и внос от Китай 277.0 млн. щ.д. (+14.0%).
Организаторите на изложбата предлагат на всяка държава-участник между 10-20 безплатни стандартно оборудвани щанда. Стандартният щанд включва следното оборудване – подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, информационно бюро, 1 бр. маса за преговори, 4 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 3 бр. малки прожектора.

Изложителите трябва да поемат разходите за транспортиране на експонатите, транспорта и настаняването на представителите на фирмите.

Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви и бизнес делегации.

Изложбата е от общ характер и участие могат да вземат производители на български стоки и услуги, с изключение на производители на картофи, пшеница и месо.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, както следва:

   Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;

   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни,

дневни и квартирни);

  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

  • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

Общи условия за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа.

След одобрение на предприятието за участие в международната изложба, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

При интерес за участие в изложбата на стоки от страните от Централна и Източна Европа, най-късно до18.03.2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към  г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982,     e-mail: elitza@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube