Национално участие в международната изложба за храни и напитки TUTTOFOOD 2015 (03 – 06 май 2015 г., Милано, Италия)


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за храни и напитки TUTTOFOOD 2015 (03 – 06 май 2015 г., Милано, Италия).

TUTTOFOOD е една от най-значимите изложби за храни и напитки. Провежда се веднъж на всеки 2 години от 2007 г. насам. Участие в предходното издание на панаира са взели 1 725 изложители на обща площ от 42 728 кв.м. и е било посетено от 39 498 специалисти, вносители и търговци.

Tuttofood 2015 ще се проведе по време на най-мащабното и световно значимо събитие за 2015 година World Expo Milano 2015, което ще се проведе в Милано от 1 май до 31 октомври 2015 г. Темата на World Expo Milano 2015 е: „Изхранването на населението на Земята, енергия за живот“. Expo 2015 ще бъде изключително събитие, което ще даде видимост на универсалната традиция и на много уникални иновации, насочени към основната тема за здравословна, безопасна и достатъчна за цялата планета храна и напитки. 

ИАНМСП организира участието на български фирми на TUTTOFOOD 2015 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в TUTTOFOOD 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в общите условия за участие на национален щанд, организиран от ИАНМСП:

 •  Заявка/Договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получените минимални помощи (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници  (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; Указания за попълване на Декларацията
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;
 • Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg. При интерес за участие в TUTTOFOOD 2015, в срок до 15 април 2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 06.04.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube