Международна специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2015 (10.10-14.10.2015 г.), гр. Кьолн, Германия. Краен срок за документи: 20.04.2015 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми в Международната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2015, която ще се проведе в периода 10.10-14.10.2015 г., гр. Кьолн, Германия.

Международната изложба ANUGA се провежда веднъж на две години от 1924 г и е най-голямaтa специализирана проява в Европа през 2015 г. в областта на хранително-вкусовата промишленост. През 2013 г., на обща изложбена площ от 262 000 кв.м., са взели участие 6 627 фирми, като посетителите са били 154 642.

Основните представени сектори в изложбата са разделени в различни палати на изложбения комплекс, както следва:

 • Деликатесни храни (Anuga Fine Food);
 • Напитки (Anuga Drinks);
 • Месо и месни продукти (Anuga Meat);
 • Замразени храни (Anuga Frozen Food);
 • Пресни и охладени храни (Anuga Chilled & Fresh Food);
 • Млечни продукти (Anuga Dairy);
 • Тестени изделия и топли напитки (Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages);
 • Биохрани (Anuga Organic);
 • Технологии за продажби на дребно (Anuga RetailTec);
 • Услуги в областта на ХВП (Anuga FoodService);

ИАНМСП организира национални щандове на Международната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA (10.10-14.10.2015 г., гр. Кьолн, Германия) в палата ANUGA FINE FOOD и палата АNUGA ORGANIC, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2015, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи за допустимост, посочени в Общите условията за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП:

Моля да се запознаете с:

         Всички фирми, кандидатстващи за участие на националния щанд в палата Биохрани (Anuga Organic) трябва да притежават и представят копие от Сертификат Био (EU Organic Regulation) за всички органични продукти, които ще представят на изложбата, или са акредитирани/сертифицирани по стандартите на IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Притежанието на сертификатите е задължително изискване на организаторите за допустимост.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg

При интерес за участие в Международната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2015 (10.10-14.10.2015 г., гр. Кьолн, Германия), в срок до 20.04.2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по начините описани в Общите условията за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката

Страницата е редактирана последно на: 06.04.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube