Национално участие в Балканския търговски панаир на стоки и услуги, който ще се проведе в периода 13-16 май 2015 г., гр. Бурса, Турция

Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани за участие в Балканския търговски панаир на стоки и услуги, който ще се проведе в периода 13-16 май 2015 г., гр. Бурса, Турция.

Панаирът се организира от фирма TUYAP в сътрудничество с Асоциацията на индустриалци и бизнесмени от Балканите и Румелия (BALKANSIAD), с подкрепата на Министерството на икономиката на Турция, Община Бурса и Търговската и индустриална камара на Бурса. Панаирът ще се проведе в Изложбения комплекс на Международния конгресен център на гр. Бурса TUEAP BURSA FUARCILIK.

Целта на организаторите е да предоставят възможност на турските инвеститори и представителите на бизнеса на Балканите да затвърдят съществуващите културни и търговски отнощения и да създадат нови контакти.

В рамките на проявата представителите на деловите страни и общинските администрации ще имат възможност да се срещнат с турски бизнесмени, които предлагат продукти и услуги за транспортни, инфраструктурни проекти, строителни технологии, оборудване и материали, индустриални технологии и оборудване (машиностроене и електротехника), мебелна промишленост, текстил и мода, селскостопански продукти, хранително-вкусова промишленост.

Паралелно в рамките на Балканския търговски панаир на 14-15 май 2015 г. Съюзът на Общините в региона ще бъде домакин на Втората среща на общините, в която ще вземат участие кметове от 12-те страни от Балканите, Европа и Азия.

Панаирът е от общ характер и участие могат да вземат български компании – производители на стоки и услуги, държавни и общински предприятия и институции.

Организаторите предоставят на българските участници стандартно оборудвани щандове от около 10 кв.м., с включено подово покритие, информационно бюро, маса за преговори и четири стола, осветление, надпис с името на фирмата.

ИАНМСП е в преговори за евентуално осигуряване на нощувките на един представител на предприятие-участник. При положителен резултат ще бъдете информирани допълнително.

Участниците в панаира поемат всички други разходи, както следва:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и (хотел, пътни, дневни и др.);

– Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън гореизброените;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Балканския търговски панаир се извършва, съгласно Общи условия за участие чрез подаване на следните документи:

– Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

–  Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

* Удостоверението по чл.87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата не се подава от общините и държавните администрации.

След одобрение за участие в Балканския търговски панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП, като класирането на предприятията за участие в панаира (максимален брой 20) ще се извърши по реда на постъпване на заявките-договори с пълния комплект документи.

При интерес за участие в изложбата, изискуемите документи се подават в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg, най-късно до 30.04.2015 г. При подаване по пощата или чрез куриер, важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

При наличие на свободни изложбени площи, ще бъдат разглеждани и документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване – 30.04.2015 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 28.04.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube