Международна специализирана изложба за електроника PRODUCTRONICA 2015, 11–13.11.2015 г., гр. Мюнхен, Германия. Краен срок за документи: 25.05.2015 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по който Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП организира участие на български фирми на Международната търговска изложба за електроника PRODUCTRONICA, която ще се проведе в периода 10–13 ноември 2015 г. в гр. Мюнхен, Германия.

PRODUCTRONICA се провежда на две години и е водещият в света панаир за проектиране и производство на индустриална електроника. На последното издание през 2013 г. взеха участие над 1 200 изложители от около 40 страни, като международното участие е 45%. Представени са технологии, компоненти, софтуер и услуги за всички етапи на производствения процес за секторите машиностроене, автомобилостроене, медицинска техника, приборостроене, телекомуникации и др. С близо 38 000 бизнес посетители панаирът дава възможност за осъществяване на контакти с потенциални партньори от над 80 страни.

Участието на PRODUCTRONICA 2015 се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет);
 • Реклама на участието.

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

 • Заявка/Договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал); Справка за обобщените параметри на предприятието (по образец и в оригинал), която се попълва, когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор и следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; Указания за попълване на Декларацията.
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

Моля да се запознаете с:

За информация може да се обръщате на телефон (02) 940 7988 или имейл t.mutafova@sme.government.bg (Тереза Мутафова).

При интерес за участие в Международната търговска изложба за електроника PRODUCTRONICA, 10–13.11.2015, гр. Мюнхен, Германия, следва да попълните и подадете изискуемите документи по начина, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП” на адрес: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Деловодство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл office@sme.government.bg.

Крайният срок за подаване на документи е 25.05.2015 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката.

Страницата е редактирана последно на: 29.04.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube