Международна специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2015 (04.09–07.09.2015 г.), гр. Париж, Франция. Краен срок за документи: 20.05.2015 г


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2015 (04.09–07.09.2015 г.), гр. Париж, Франция.

WHO’S NEXT e призната за една от най-значимите специализирани изложби в света на модата. Провежда се два пъти годишно в гр. Париж. Представени са над 1 000 модни марки. Последното издание през януари т.г. привлече над 60 000 професионални посетители. Изложбата е предназначена за моделиери и производители на облекло, обувки, бельо, трикотаж, текстил и модни аксесоари.

ИАНМСП организира участието на на български фирми на WHO’S NEXT 2015, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2015, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи за допустимост, посочени в Общите условията за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП:

Моля да се запознаете с:

ВАЖНО: Задължително изискване на организаторите за допустимост:

 1. Всички кандидатстващи фирми трябва да имат своя СОБСТВЕНА търговска марка, под която произвеждат продуктите си.
 2. Всички кандидатстващи фирми трябва да предоставят по електронен път 3 снимки на колекциите/продуктите в jpg формат, с които ще участват на изложбата.
 3. Организаторът на изложбата WHO’S NEXT 2015 си запазва правото на окончателно одобрение на фирмите участници!!!

След одобрение на предприятието за участие от WSN Development /Организатор на WHO’S NEXT/ в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg

При интерес за участие в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2015 (04.09–07.09.2015 г.), гр. Париж, Франция, в срок до 20.05.2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по начините описани в Общите условията за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката.

Страницата е редактирана последно на: 07.05.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube