Открита процедура: Frankfurt Book Fair 2015 (14 – 18.10.2015 г., Франкфурт, Германия) Краен срок за документи: 12.06.2015 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2015 (14 – 18.10.2015 г., Франкфурт, Германия).

Frankfurt Book Fair е една от най-големите и значими изложби за издателска и полиграфическа дейност. Участие във Frankfurt Book Fair 2014 са взели 7 300 изложители от 102 страни и е бил посетен от над 170 000 специалисти от 130 страни и над 600 агенти от 130 страни.

39 % от изложителите в миналогодишното издание или 2 827 са били германски компании и 61 % или 4 448 са били чуждестранните. С национални колективни щандове са били представени 74 държави.

Участие в изложбата ще вземат представители на следните сегменти и индустрии: Книгоиздатели; Издатели на вестници и списания; Литературни агенции; Опаковки; Електронна търговия с книги; Книжарници; Творческа и художествена дейност; Информационни услуги и агенции; Филми и телевизии; Игри; Музика; Изкуство; Подаръци; Телекомуникации; Хардуер и софтуер; Консултации и услуги; Библиотеки и архиви; Институции, организации и асоциации; Образование и обучение; Наука и научни изследвания;

ИАНМСП организира участието на български фирми на Frankfurt Book Fair 2015 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници във Frankfurt Book Fair 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

 • Заявка/ Договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получени минимални помощи (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите:  http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg.

При интерес за участие във Frankfurt Book Fair 2015 в срок до 12 юни 2015 г. предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 •  В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube