Европейска организация на търговията European Trade Promotion Organization – ETPO)

ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

UROPEAN TRADE PROMOTION ORGANIZATION – ЕТРО)

 

Инициативата за провеждане на редовни годишни срещи на ръководителите на националните организации от европейските страни, отговорни за насърчаването на бизнеса и търговията, в т.ч. и на предприемачеството, датира от началото на 50-те години. Постепенно срещите се превръщат във форум за обсъждане на теми от взаимен и общ за европейските страни интерес. В Европейската организация за насърчаване на търговията (ЕТРО) към настоящия момент членуват повече от 40 организации от 30 страни.

По време на 44-та Конференция на ЕТРО, проведена в Малта през 2002 г., българската Агенция за насърчаване на търговията бе приета за пълноправен член на ЕТРО. ИАНМСП, като правоприемник на ИАНТ, понастоящем е пълноправен член на ЕТРО.

Редовните срещи на представители от различните организации в рамките на ЕТРО-WGIP се провеждат два пъти в годината. Нивото е работно – участват представители от отделните членуващи организации с функции в областта на международните програми, сътрудничество и информационно обслужване. Срещите служат за обмяна на опит в начина и формите на предоставянето на услуги в полза на бизнес средите в отделните страни.

От 1950г. изпълнителните директори на националните експортни и инвестиционни организации провеждат годишна среща, на която дискутират теми от общ интерес. В срещата участват изпълнителните директори на европейските организации за насърчаване на търговията, които обсъждат техния опит в търговията и инвестициите в  неконкурентна атмосфера, базирана на взаимно изгоден обмен на информация.

По време на конференцията в Брюксел, 28-29 април 2011г., са обсъдени с помощта на експертизата на специалист от CEO, въпроси относно икономическото възстановяване на нашия континент, чието развитие е оценено като забавено, както  и свързаното с това преструктуриране на Европа.

В този контекст са новите дебати за ролята на потенциалното преструктуриране на организациите за насърчаване на търговията. За успешната подготовка на тези организации да посрещнат новите предизвикателства, много е важно  организациите за насърчаване на търговията  да продължат да бъдат както ефективни за бизнеса, така и да работят активно за интернационализацията на предприятията.

Интернет адресът на организацията е: https://www.europe-tpo.com/

 

 




Страницата е редактирана последно на: 16.06.2020




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube