Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС)

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Първоначално, тя е инициирана през 1992 г. от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. Седалището на организацията се намира в Истанбул, Турция. В момента страни членки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Сред страните наблюдатели в ЧИС са седем страни членки на ЕС, както и САЩ, Египет, Тунис и др., а сред партньорските организации е Европейската комисия. ЧИС има и редица специализирани органи, като Парламентарната асамблея на ЧИС, Черноморската банка за търговия и развитие, Международния център за черноморски изследвания и Бизнес съвета на ЧИС.

Сред основните принципи и ценности на организацията могат да се откроят доброто управление и прозрачността.

ЧИС е организация, чиито основни дейности съответстват на установените стандарти за международно сътрудничество и взаимодействие. Организацията изпълнява широка палитра от дейности, основните от които са:

  • Да работи в дух на приятелство, добросъседство и развитие на двустранното уважение и доверие, диалог и сътрудничество между страните членки на организацията;
  • Развитие на многостранно сътрудничество в съответствие с принципите на международното право;
  • Да действа в посока на стимулиране на бизнеса и насърчаване на индивидуалните и колективните инициативи, свързани с процеса на икономическо сътрудничество;
  • Да развиват икономическо сътрудничество по начин, който не противоречи на международните задължения на страните членки, включително тези, които произтичат от членството им в международни организации или институции, на интеграционен или друг принцип, както и да не възпрепятства насърчаването на техните отношения с трети страни;
  • Да отчита специфичните икономически условия и интереси на страните членки;
  • Да насърчава участието на други заинтересовани от сътрудничество с организацията страни, международни икономически и финансови институции, както и предприятия и компании.

ЧИС подпомага и координира регионалното сътрудничество в широк спектър от области – търговия, банково дело, комуникации, енергетика, транспорт, земеделие, здравеопазване, опазване на околната среда, борба с организираната престъпност и др.

За България, бъдещото развитие на ЧИС се определя от няколко основни елемента – реформа на самата организация с цел по-голяма ефективност; реализиране на конкретни проекти с регионално значение; засилване на отношенията ЧИС-ЕС; по-активно взаимодействие с други региони – Дунав, Централна Азия и Каспийския басейн.

С оглед на динамичната обстановка в Черноморския регион, ЧИС полага усилия за реформиране и адаптиране. Наред с вътрешните реформи и опростяване на процедурите за вземане на решения, важен елемент е и преминаването към програмно-ориентирано бюджетиране и цялостната визия за превръщане на ЧИС в организация, която не просто служи за форум за обмен на идеи на междудържавно равнище, а се стреми към иницииране и реализиране на конкретни проекти. Два подобни проекта вече са в начална фаза на реализация – за изграждане на магистрален пръстен около Черно море и за развитието на транспортните връзки между пристанищните градове.

Отношенията между ЧИС – най-представителната регионална организация в Черноморския регион, и ЕС ще бъдат от решаващо значение в следващите години. В приетата от ЕС комуникация за инициативата Черноморско взаимодействие, ЧИС е определена като основен партньор. България е готова да участва активно в сътрудничеството между двете организации, в координация с другите две страни-членки на ЕС в ЧИС – Гърция и Румъния.

Сътрудничество в рамките на Работната група на ЧИС за малкия и среден бизнес

Първа среща на работната група, Секретариат на ЧИС, Истанбул, 28-29 септември 2006 г. Основна тема са клъстерните политики. Представен е турския опит за развитие на клъстерите и опита на страните-членки. Постигната е договореност между участниците да бъдат предоставени проучвания, осъществени от KOSGEB, както и методологията.

Генералният секретариат поема ангажимент да окаже съдействие за малките индустриални общности и организираните индустриални зони (Directorate General of Small Industrial Estates and Organized Industrial Zones) към Министерство на промишлеността и търговията на Р. Турция във връзка с изготвяне на проучванията върху развитие на клъстерите.

Втора среща на работната група, Секретариат на ЧИС, Истанбул, Турция, 3-5 октомври 2007 г. Продължава дискусията за клъстерните политики.

Трета среща на работната група, Секретариат на ЧИС, Истанбул, Турция, 1-3 април 2009 г. Стартиране и развитие на предприемачеството е основната тема за дискусия.

Зоната на Черно море често е определяна като „мост” към други регион – Дунав на запад, Каспийския басейн и Централна Азия на изток. С оглед на многобройните предизвикателства, които са общи за всички тези региони, България подкрепя установяването на засилен диалог по въпроси като околна среда, транспорт и енергетика.

Интернет адресът на организацията за ЧИС е: http://www.bsec-organization.org

 

 
Страницата е редактирана последно на: 02.07.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube