Открита процедура: HOST 2015 (21-27.10.2015 г., Милано, Италия)


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015 (23 – 27.10.2015 г., Милано, Италия)

Международната изложба HOST се провежда на две години веднъж и е една от най-големите специализирани изложби за представяне на технологии и оборудване на хотели и ресторанти.

През 2013 г. на обща изложбена площ от 100 756 кв.м. на изложбата са участвали 1605 изложители. Регистрираните посетители на изложбата са 120 239.

ИАНМСП организира участието на български фирми на HOST 2015 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в HOST 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Николина Георгиева, тел. 02 940 7977, e-mail: n.georgeiva@sme.government.bg и г-жа Росица Асенова, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg, главни експерти в отдел „Мерки за интернационализация на предприятията в чужбина”.

При интерес от Ваша страна за участие в HOST 2015 в срок до 31 юли 2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 •  В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 21.07.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube