Открита процедура: HOST 2015 (23 – 27.10.2015 г., Милано, Италия)


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015 (23 – 27.10.2015 г., Милано, Италия).

HOST се провежда на две години веднъж и е една от най-големите специализирани изложби за представяне на технологии и оборудване на хотели и ресторанти.

През 2013 г. на обща изложбена площ от 100 756 кв.м. на изложбата са участвали 1605 изложители. Регистрираните посетители на изложбата са 120 239.

ИАНМСП организира участието на български фирми на HOST 2015, при следните условия: Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в HOST 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

Право на участие в международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

 • не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;
 • са регистрирани на Националният експортен портал – www.export.government.bg;
 • имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП)
 • за последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 • в случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
 • Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.  В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.
 • Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.
 • Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

При интерес от Ваша страна за участие в  HOST 2015, в срок до 07 август 2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

ВАЖНО!

Кандидатите следва да имат предвид, че поради кратките срокове за организация на HOST 2015, т.1 от раздел V от „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП“ няма да се прилага за настоящата проява, предвид което кандидатите няма да имат право на отказ от участие.

ИАНМСП организира дни на отворените врати на 31.07.2015 (петък) от 13.30 часа и на 30.07.2015 (четвъртък) от 9.30 часа в които дни кандидатите могат да поставят своите въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

 В тази връзка е препоръчително предварително до 16:00 часа на предходния ден да:

 • заявите присъствие на дните на отворените врати;
 • изпратите въпросите които искате да бъдат обсъдени

на посочените по долу контактни данни.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Николина Георгиева, тел. 02/940 7977, email: n.georgieva@sme.government.bg или г-жа Росица Асенова, тел. 02/ 940 7980, email: assenova@sme.government.bg, главни експерти в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП.

 

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube