Открита процедура: MENOPE 2015, (02 – 04.11.2015, Дубай, ОАЕ). Краен срок за документи: 07.08.2015 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за парфюмерия, козметика и етерични масла, MENOPE 2015 (02 – 04.11.2015, Дубай, ОАЕ).

MENOPE e специализирана промоционална проява в областта на организичните продукти от парфюмерията, козметиката и етеричните масла, и е една от най-големите и най-значими на Арабския полуостов. Тя се организира ежегодно от 2009 г., като в изданието MENOPE 2014 участие са взели над 128 изложители от 30 страни, а посетителите са били над 3 948 души.

ИАНМСП организира участието на български фирми на MENOPE 2015, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в MENOPE 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или  http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

  Право на участие в международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

 • не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;
 • са регистрирани на Националният експортен портал – www.export.government.bg;
 • имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП)
 • за последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 • в случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП:

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

 • Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.

 • Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.
 • Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

При интерес от Ваша страна за участие в  MENOPE 2015, в срок до 7 август 2015 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

ВАЖНО!

Кандидатите следва да имат предвид, че поради кратките срокове за организация на MENOPE2015, т.1 от раздел V от „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП“ няма да се прилага за настоящата проява, предвид което кандидатите няма да имат право на отказ от участие.

ИАНМСП организира дни на отворените врати на 31.07.2015 (петък) от 13.30 часа и на 30.07.2015 (четвъртък)от 9.30 часа в които дни кандидатите могат да поставят своите въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

В тази връзка е препоръчително предварително до 16:00 часа на предходния ден да:

 • заявите присъствие на дните на отворените врати;
 • изпратите въпросите които искате да бъдат обсъдени

на посочените по долу контактни данни.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube