Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи, гр. Аман, Йордания, 30.10 – 4.11.2015 г.


В периода 30.10.2015 – 4.11.2015 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) от сектор машиностроене в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи в гр. Аман, Йордания, със съдействието на Българо-йорданска камара за икономическо сътрудничество.

В рамките на мисията се планира провеждането на срещи с представители на Йордано-европейска бизнес организация (JEBA), Йорданско дружество за подпомагане на предприятията (JEDCO) и посещение на Свободна икономическа зона.

Промоционалната проява е включена в индикативната програма по предложение на Българска Браншова камара машиностроене и се провежда в изпълнение на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.

Право на участие в търговска мисия имат предприятия, които:

 • са регистрирани на Националния експортен портал – www.export.government.bg
 • имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);
 • за последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 • в случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител.

Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в търговска мисия не повече от три пъти за съответен бранш.

При недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, ще бъдат допускани до участие предприятия, участвали три или повече пъти на търговска мисия.

Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване и разходи за вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

 • разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител;
 • частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;
 • пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);
 • пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);
 • в случай на отказ от участие, извън срока по Раздел V, т. 1 от Общите условия, предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговски мисии се извършва съгласно Общите условия за участие, изготвени и одобрени от ИАНМСП. Общите условия са задължителни за Предприятието и са неразделна част от Заявката/Договор.

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:

 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

 • Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.
 • Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.
 • Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. 
 • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответната търговска мисия.

На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани до 12 участници, представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При предприятия, получили равен брой точки, с приоритет се класира предприятието, подало по-рано пълен комплект документи за участие в проявата.

Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 18 септември 2015 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 18 септември 2015 г.

ВАЖНО!

Кандидатите следва да имат предвид, че поради кратките срокове за организация на Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи, гр. Аман, Йордания, 30.10 – 4.11.2015 г т.1 от раздел V от „Общи условия за участие в търговска мисия, организирани от ИАНМСП“ няма да се прилага за настоящата проява, предвид което кандидатите няма да имат право на отказ от участие.

ИАНМСП организира Ден на отворените врати на 14.09.2015 (понеделник) от 13.30 часа и на 15.09.2015 г от 10.00 часа, в които кандидатите могат да поставят въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

В тази връзка е препоръчително предварително до 16:00 часа на предходния ден да:

 • заявите присъствие на дните на отворените врати;
 • изпратите въпросите, които искате да бъдат обсъдени на посочените по-долу контактни данни.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Елица Попадийна главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82, Траян Трендафилов, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 81 и Мирела Тасева, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 83.

Приложения:

 1. Заявка/договор за участие на български МСП в търговски мисии (по образец);
 2. Общи условия за участие в промоционални прояви – търговски мисии, организирани от ИАНМСП;
 3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец);
 4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец);
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал);
 6. Указания за попълване на декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП;
 7. Справка за свързани и/или предприятия партньори за обобщените параметри на предприятието (по образец);
 8. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП;
 9. Изисквания за публичност и визуализация;
 10. Регистрационна форма за самофинансиращи се предприятия.

 

Страницата е редактирана последно на: 27.01.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube