Правила за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП, в сила от 22.12.2015 г.

Правила за кандидатстване, в сила от 22.12.2015 г.

Образец 1 – Заявка за участие в оригинал (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно.

Образец 2 – Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

*Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите : http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

Образец 3 – Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието.

Образец 4 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието.

Образец 5 – Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията).

Образец 6 – Анкетна карта за участие в международен панаир/специализирана изложба.

Образец 7 – Информационна карта за участие в международен панаир /специализирана изложба – на 6-тия и на 12-тия месец след провеждането на проявата.

Образец 8 – Договор за участие на български МСП в международен панаир /специализирана изложба.

Образец 8а – Договор за участие на български предприятия по чл.2, ал.8 в международен панаир/специализирана изложба.

Приложение 1 – Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от  ИАНМСП;

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube