Открита процедура: Национално участие в международната изложба за текстил и облекло FASHION INDUSTRY 2016 (10 – 13 март 2016 г., Санкт Петербург, Руска федерация)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българското национално участие в международната изложба за текстил и облекло FASHION INDUSTRY 2016, която ще се проведе в периода 10-13 март 2016, гр. Санкт Петербург, Руска федерация.

FASHION INDUSTRY 2016 е най-важното събитие за представителите на модния бизнес на Северозападна Русия, единственото търговско изложение в региона, провежда се два пъти ежегодно от 1993 г. На изданието през 2015 г. участие са взели 250 изложители от 80 страни на обща изложбена площ от 10 000 кв.м., като посетителите са били над 50 000 от цял свят.

Основните представени групи стоки в изложбата са: Готови облекла и трикотаж, текстилни изделия, шапки, кожа и кожени изделия и др.

FASHION INDUSTRY се провежда два пъти годишно в B2B формат. Производителите от модната индустрия имат възможност да представят колекциите си за съответните сезони, да се срещнат с представители на търговията, както и да тенденциите в развитието на модния бизнес.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд от 60 кв.м. Агенцията ще финансира частично участието на български фирми на FASHION INDUSTRY 2016, в рамките на оборудван национален щанд, като поема 80% от следните разходи на всяка фирма участник:

 • необорудваната изложбена площ;
 • цялостно изграждане на конструкцията на националния щанд, национална идентификация и/или склад и складово оборудване;
 • регистрационни и/или медийни такси;
 • едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата)
 • консумативи (ток, почистване, вода и др.).

Агенцията ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация и участие в изложението.

Фирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • възстановяване към ИАНМСП на 20 % от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за националния щанд;
 • заявеното допълнително оборудване;
 • транспортирането и обработката на мостри;
 • разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;
 • застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Право на участие в международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

1. Отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/, не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, нямат публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговарят на браншовата насоченост на проявата;

2. Не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;

3. Имат регистрация на Националния експортен портал – www.export.government.bg;

4. Имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);

5. За последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);

6. В случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;

7. Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/ специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш;

8. Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно, на една и съща проява, само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.

9. Документи на предприятия, постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в панаира/изложбата, се разглеждат и допускат до класиране при наличие на изложбени площи или отказ на класиран участник.

10. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, до участие ще бъдат допускани предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/ специализирана изложба.

11. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки до изтичане на срока за кандидатстване, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по т.2 до т.5.

12. При недостатъчен брой МСП за оптимално запълване на общия български щанд, до участие се допускат и Предприятия, които не отговарят на изискванията по т.1 с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП (в сила от 22.12.2015 г.):

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;

2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;

3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Може да проверите получените минимални помощи на сайта на Министерство на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/;

5. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис на декларатора. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

7. Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен;

8. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

9. Правила за поведение  при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

След одобрение на предприятията за участие в международната специализирана изложба/панаир, ИАНМСП изпраща уведомително писмо заедно с фактура за частично възстановяване на извършените от агенцията разходи и екземпляр на двустранно подписания договор.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Николина Георгиева, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7977, e-mail: n,georgieva@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в FASHION INDUSTRY 2016, в срок до 01 февруари 2016 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • Лично деловодството на ИАНМСП с входящ номер или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 01.02.2016 г на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или

С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: