Национално участие в международната специализирана изложба за храни и напитки Alimentaria 2016

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българското национално участие в специализирана изложба за храни и напитки Alimentaria  2016, която ще се проведе в периода 25 – 28.04.2016 г., гр. Барселона, Испания.

Alimentaria e eдно от най-големите европейски международни изложения за храни и напитки. Провежда се през 2 години, в изложбените палати Gran Vía de Fira de Barcelona.        На изданието през 2014 г. участие са взели 1 154 изложители на обща изложбена площ от 56 786 кв.м., като посетителите са били над 81 036 от цял свят.

Заедно с водещите сектори и салони като Intervin – за вино и алкохолни напитки, Intercarn – за месо и месни храни, Interlact– за млечни продукти и Restaurama – продукти и оборудване за ресторантьорството, през 2016 година Alimentaria предвижда и салона Multiple Foods – производители на продукти, типични за Средиземноморската кухня, биопродукти, здравословни храни и деликатеси. Изложението предлага и ценната Alimentaria Experience – кръгли маси на кулинарни теми, майсторски класове и демонстрационно готвене на световнопризнати шеф готвачи.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд от 54 кв.м. Агенцията ще финансира частично участието на български фирми на Alimentaria  2016, в рамките на оборудван национален щанд, като поема 80% от следните разходи на всяка фирма участник:

 • изложбена площ;
 • цялостно изграждане на конструкцията на националния щанд, национална идентификация и/или склад и складово оборудване;
 • регистрационни и/или медийни такси;
 • едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата)
 • консумативи (ток, почистване, вода и др.).

Агенцията ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация и участие в изложението.

Фирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • възстановяване към ИАНМСП на 20 % от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за националния щанд;
 • заявеното допълнително оборудване;
 • транспортирането и обработката на мостри;
 • разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;
 • застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Право на участие в международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

 1. Отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/, не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, нямат публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговарят на браншовата насоченост на проявата;
 2. Не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;
 3. Имат регистрация на Националния експортен портал – www.export.government.bg;
 4. Имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);
 5. За последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 6. В случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;
 7. Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/ специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш;
 8. Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно, на една и съща проява, само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.
 9. Документи на предприятия, постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в панаира/ изложбата, се разглеждат и допускат до класиране при наличие на изложбени площи или отказ на класиран участник.
 10. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, до участие ще бъдат допускани предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/ специализирана изложба.
 11. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки до изтичане на срока за кандидатстване, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по т.2 до т.5.
 12. При недостатъчен брой МСП за оптимално запълване на общия български щанд, до участие се допускат и Предприятия, които не отговарят на изискванията по т.1 с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП (в сила от 22.12.2015 г.):

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;

2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;

3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Може да проверите получените минимални помощи на сайта на Министерство на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/;

5. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис на декларатора. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

7. Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен;

8. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

9.  Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

След одобрение на предприятията за участие в международната специализирана изложба/панаир, ИАНМСП изпраща уведомително писмо заедно с фактура за частично възстановяване на извършените от агенцията разходи и екземпляр на двустранно подписания договор.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел МИПЧ, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Alimentaria  2016, в срок до 12 февруари 2016 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • Лично деловодството на ИАНМСП с входящ номер или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 12.02.2016 г на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube