Открита процедура: „Стройко 2000“ (23–27.03.2016 г., НДК, гр. София)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на 46-то Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане „Стройко 2000“, в периода 23–27 март 2016 г., в НДК, гр. София.

“Стройко 2000“ (http://stroiko2000.com) е най-значимата специализирана изложба в България за архитектура, строителство и обзавеждане и се провежда два пъти в годината. Изложителите представят нови продукти и технологии, мебели, аксесоари, килими, дограми, окачени фасади, врати, отоплителни, вентилационни, климатични инсталации и др., както и екологични и енергоспестяващи технологии и решения за строителството. На последното издание на изложбата е отбелязано засилено участие на чуждестранни фирми от Русия, Македония, Румъния, Литва и Украйна.

В изложбата могат да участват предприятия от гореизброените сектори.

ИАНМСП организира участието на български фирми на „Стройко 2000“ на колективен щанд от 250 кв.м. Участието на български фирми ще бъде частично финансирано, като Агенцията поема 80% от следните разходи на всяка фирма участник:

 • наем на изложбена площ;
 • проектиране и изграждане конструкцията на щанда;
 • включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата);
 • консумативи (ток, почистване и др.);
 • рекламиране на участието.

Агенцията ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация и участие в изложението.

Фирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • възстановяване към ИАНМСП на 20 % от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за колективния щанд;
 • заявено допълнително оборудване;
 • транспортиране и обработка на мостри;
 • разходи по командироване и пребиваване на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;
 • застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Право на участие в специализираната изложба имат предприятия, които:

1. Отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/, не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, нямат публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговарят на браншовата насоченост на проявата;

2. Не участват за собствена сметка в конкретната специализирана изложба;

3. Имат регистрация на Националния експортен портал – www.export.government.bg;

4. Имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);

5. За последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);

6. В случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;

7. Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/ специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш;

8. Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно, на една и съща проява, само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.

9. Документи на предприятия, постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в панаира/ изложбата, се разглеждат и допускат до класиране при наличие на изложбени площи или отказ на класиран участник.

10. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, до участие ще бъдат допускани предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/ специализирана изложба.

11. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки до изтичане на срока за кандидатстване, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.2, т.1-4.

12. При недостатъчен брой МСП за оптимално запълване на общия български щанд, до участие се допускат и Предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.1 с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията специализирани изложби се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП (в сила от 22.12.2015 г.):

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;

3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието (по образец и в оригинал). Може да проверите получените минимални помощи на сайта на Министерство на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/

4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници(по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП(по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

6. Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.  В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.

7. Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.

8. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

9. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

10. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП;

При интерес за участие, предприятията следва да представят изискуемите документи за кандидатстване в срок до 12 февруари 2016 г., по един от следните начини:

 • лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на       12 февруари 2016 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
 • да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 12 февруари 2016 г.

След одобрение на предприятията за участие в „Стройко 2000“, ИАНМСП изпраща уведомително писмо заедно с фактура за частично възстановяване на извършените от агенцията разходи и екземпляр на двустранно подписан договор.

ИАНМСП организира дни на отворените врати на 28.01.2016 г. (четвъртък) от 13:30 ч. и на 04.02.2016 г. (четвъртък) от 9:30 ч. в които дни кандидатите могат да поставят своите въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

В тази връзка е препоръчително предварително до 16:00 часа на предходния ден да:

 • заявите присъствие на дните на отворените врати;
 • изпратите въпросите които искате да бъдат обсъдени на e-mail: m.tasseva@sme.government.bg.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

– г-жа Мирела Тасева, тел. 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube