Открита процедура: MachTech&InnoTech 2016 (05–08.04.2016 г., ИЕЦ, гр. София)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на международния панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и софтуер MachTech&InnoTech 2016, който ще се проведе в периода 05 – 08 април 2016 г. в Интер Експо Център, гр. София. Панаирът е специализиран в представянето на технологии в следните области:

 • Металообработващи и металорежещи машини
 • Машини за повърхностна обработка
 • Заваръчна техника
 • Инструментално оборудване
 • Индустриална автоматизация
 • Индустриален софтуер

През 2015 година участие взеха 65 изложители, 120 подизложители и 3 720 посетители. Участието на панаира дава възможност за:

 • Бърз достъп до нови пазари;
 • Разработване на нови проекти и търсене на партньори за участие в проекти;
 • Технологичен трансфер и обмяна на опит;
 • Разработване на нови продукти и предлагане на услуги;
 • Информация относно конюнктурата и тенденциите в сферата на машиностроене, автоматика, роботика и иновации.

ИАНМСП организира участието на български фирми на MachTech&InnoTech 2016 на щанд от 24 кв.м или на щанд от 12 кв.м по избор на фирмата изложител в зависимост от представените продукти като поема 80% от следните разходи:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд (стандартна конструкция, преградни стени, маса за преговори, 4 стола, осветление, ел. връзка, изложбена маса, закачалка, подово покритие, стандартен фирмен надпис, почистване на щанда);
 • Включване в онлайн каталог;
 • Участие в двустранни срещи между български и чуждестранни фирми на 07.04.2016 г.;
 • Покани за посетители;
 • Паркинг.

Фирмата изложител финансира 20% или 10% за фирми, които за първи път участват на щанд, организиран от ИАНМСП, от гореизброените разходи и възстановява на ИАНМСП:

 • 370 лв. /190 лв. за първо участие/ за щанд от 12 кв.м.
 • 720 лв. /360 лв. за първо участие/ за щанд от 24 кв.м.

Фирмата изложител поема всички други разходи, свързани с участието като:

 • Заявено от фирмата към организаторите на панаира допълнително оборудване;
 • Транспорт и обработка на мостри;
 • Разходи по командироване и пребиваване на представител/и от фирмата (пътни, дневни, квартирни) и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми на MachTech&InnoTech 2016 при следните условия:

 1. Предприятието отговаря на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/; не попада в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis; няма публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговаря на браншовата насоченост на проявата;
 2. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната специализирана изложба;
 3. Предприятието има регистрация на Националния експортен портал www.export.government.bg;
 4. Имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);
 5. За последните две приключили финансови години има положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 6. В случай, че не е производител на български продукти, предприятието има сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;
 7. Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/ специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш;
 8. Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно на една и съща проява само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.
 9.  Документи на предприятия, постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в панаира/ изложбата, се разглеждат и допускат до класиране при наличие на изложбени площи или отказ на класиран участник.
 10. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, до участие ще бъдат допускани предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/специализирана изложба.
 11. При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки до изтичане на срока за кандидатстване, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.2, т.1-4 от „Правила за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП“.
 12. При недостатъчен брой МСП за оптимално запълване на предоставените от организаторите изложбени площи, до участие се допускат и предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.1 от „Правила за кандидатстване в международен панаир и специализирана изложба, организирани от ИАНМСП“ с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на следните документи:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
 2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;
 3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието (по образец и в оригинал).
 4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
 6. Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.  В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.
 7. Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.
 8. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.
 9. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.
 10. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

При интерес за участие, предприятията следва да представят изискуемите документи за кандидатстване в срок до 18 февруари 2016 г., по един от следните начини:

 • лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 18 февруари 2016 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4;
 • да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на имейл office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 18.02.2016 г.

След одобрение на предприятията за участие в MachTech&InnoTech 2016, ИАНМСП изпраща уведомително писмо за възстановяване на извършените от ИАНМСП разходи и екземпляр на двустранно подписан договор.

С удоволствие сме на разположение за допълнителна информация на тел.: (02) 940 79 88 (Тереза Мутафова), имейл: t.mutafova@sme.government.bg.

——————————————————

Информационна брошура на изложението

 Линк за регистрация

 

(в оранжев цвят са означени предложените за проекта изложбени площи)

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube