Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. по две обособени позиции

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. по две обособени позиции:

Първа обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Втора обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.”

Оферти могат да се подават както за една така и за двете обособени позиции.

 

1. Публична покана – АОП формат / PDF формат

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Оферта;

2. Образец –  Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга

3. Образец – Списък на екипа

4. Образец – Техническо предложение;

5. Образец – Ценово предложение;

6. Образец – Проект на ДОГОВОР за поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП

7. Образец – Проект на ДОГОВОР за поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП

8. Образец – Декларация за подизпълнители

 

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси

——————————————————–

Класиране на участниците:

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Приложение 1 – Таблици за индивидуални оценки по Показател качество на всеки от членовете на комисията

——————————————————–

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube