Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. по две обособени позиции

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. по две обособени позиции:

Първа обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Втора обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.”

Оферти могат да се подават както за една така и за двете обособени позиции.

 

1. Публична покана – АОП формат / PDF формат

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Оферта;

2. Образец –  Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга

3. Образец – Списък на екипа

4. Образец – Техническо предложение;

5. Образец – Ценово предложение;

6. Образец – Проект на ДОГОВОР за поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП

7. Образец – Проект на ДОГОВОР за поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП

8. Образец – Декларация за подизпълнители

 

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси

——————————————————–

Класиране на участниците:

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Приложение 1 – Таблици за индивидуални оценки по Показател качество на всеки от членовете на комисията

——————————————————–

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube