“Генериране на информация за съответния регион на действие (Западен Тракийско-Родопски регион, Източен Тракийско-Родопски регион, Югоизточен регион, Североизточен придунавски регион, Североизточен приморски регион, Северозападен регион), посредством провеждане на срещи с: бизнеса, местни и регионални структури на неправителствени организации свързани с развитието на бизнеса, местни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление, с цел изготвяне на предложения за реализиране на мероприятия от страна на ИАНМСП, както и участие в организацията на тези събития, посредством извършване на координационни и модераторски дейности по регион на действие с шест обособени позиции съгласно техническа спецификация.“

1. Публична покана – АОП форма / PDF формат

2. Указания за участие

Образци на документи

1. Образец – Оферта;

2. Образец – Списък на услугите

3. Образец – Декларация екип

4. Образец – Техническо предложение;

5. Образец – Ценово предложение;

6. Образец – Проект на договор

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————

Класиране на участниците:

Протокол 1

Протокол 2

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube