Открита процедура: Международната изложба на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа, 08-12.06.2016 г., гр. Нинбо, Китай. Краен срок за документи: 30.03.2016 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа (China–Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), която ще се проведе в периода 08-12.06.2016 в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира от Министерството на търговията на Китай и ще съпътства Конференцията на министрите на икономиката и търговията на страните от Централна и Източна Европа и Китай в гр. Нинбо, провинция Джъдзян, Китай. Конференцията на министрите и изложбата на стоки от ЦИЕ се провеждат тредаиционно всяка година и са в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и ЦИЕ”. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира за трети пореден път Българското национално участие.

През 2015 г. участие в изложбата взеха 17 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство на щанд от 195,00 кв.м.

Китайската страна предвижда тази година проявата да бъде по-обширна и да включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията и туризма, съпътстващи конференции и форуми.

За 2016 г. организаторите на Изложбата на стоки от страните от Централна и Източна Европа, ще предоставят отново Зала 1 на обща площ от 5 000,00 кв.м. в Изложбения комплекс International Expo Center Ningbo, както и още една Зала на обща площ от 4 000,00 кв.м. за компании производители в областта на индустриални и високи технологии и продукти.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, машиностроителна продукция, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо.

Организаторите на изложбата предлагат на всяка държава-участник между 20-40 безплатни стандартно оборудвани щанда.

Стандартният щанд от 9 кв.м. за всяка фирма включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, информационно бюро, 1 бр. маса за преговори, 3 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 3 бр. малки прожектори.

Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, а именно:

  • Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще уведоми с официално писмо фирмите – участници в Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа.

При интерес за участие в изложбата на стоки от страните от Централна и Източна Европа, най-късно до 30.03.2016 г., предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 30.03.2016 г., нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към  г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981,     e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.

Приложение: съгласно текста
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube