Отговори на постъпили въпроси, публикувани на 16 март 2016 г.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ/УПРАВИТЕЛИ

Относно: Постъпило в ИАНМСП писмено запитване с вх. №12-00-87-2/15.03.2016г. по поръчка с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

по две обособени позиции:

Първа обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Втора обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.”           

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана по поръчка с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

по две обособени позиции:

Първа обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Втора обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.”

са постъпили въпроси, на които даваме следните разяснения: 

Въпрос 1: В документацията за горецитираната поръчка, РАЗДЕЛ IV. Указания за участие, т.1 Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците е описано, цитат: „Участникът следва да докаже за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана, изпълнение на поне две услуги за подготовка на формуляри за кандидатстване и/или проектни предложения по проекти, финансирани по оперативни програми или други международни или национални програми или еквивалентни институции и/или лица и/или донори, както и изпълнение на поне една услуга, включваща анализ или еквивалент на законодателството в областта на държавните помощи. Тези услуги се приемат за еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка от възложителя.

Спазването на това изискване се доказва със списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

В тази връзка, моля, Възложителя да уточни: При участие и за двете обособени позиции, необходимо ли е да се представят два отделни списъка на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. В случай, че това е необходимо, има ли Възложителя изискване посочените услуги в двата списъка да бъдат различни.“

Отговор: При участие и за двете обособени позиции, не е необходимо посочените в списъка услуги да са различни, т.е. с посочени поне две услуги за подготовка на формуляри за кандидатстване и/или проектни предложения по проекти, финансирани по оперативни програми или други международни или национални програми или еквивалентни институции и/или лица и/или донори, както и посочена поне една услуга, включваща анализ или еквивалент на законодателството в областта на държавните помощи, може да бъде доказано минималното изискване за опит и по двете обособени позиции. В този смисъл не е необходимо списъкът на услугите да се представя за всяка позиция отделно.

Въпрос 2: В документацията за горецитираната поръчка, РАЗДЕЛ IV. Указания за участие, т.2 Екип е описано, цитат: „Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от длъжностите в изисквания екип (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав)…“

В тази връзка, моля Възложителят да уточни: При спазване на горецитираното условие, възможно ли е експертният състав да бъде един и същ при кандидатстване и по двете обособени позиции?

Отговор: Да възможно е. Възложителят не е поставил изискване за наличието на отделни/различни екипи при кандидатстване и по двете обособени позиции.

Изискването един експерт да не съвместява две позиции от изискуемия експертен състав се отнася до това, че в екипа е задължително да има трима експерти (един ръководител и двама експерти) на посочените в документацията позиции.

Например: не може един експерт да съвместява:

позиция Експерт „Програмиране и държавни в това число и минимални помощи“ и

позиция – Експерт „Финансист“.

Въпрос 3: В документацията за горецитираната поръчка, Образец № 4 Техническо предложение е описано, цитат: „(ако се кандидатства само по една от позициите другата се изтрива)“

В тази връзка, моля Възложителят да уточни: При кандидатстване по двете обособени позиции колко броя технически оферти трябва да бъдат представени?

Отговор: В случай, че се кандидатства по двете обособени позиции, трябва да се приложат две отделни технически предложения, едното по първа обособена позиция, а другото по втора обособена позиция.

Въпрос 4: В документацията за горецитираната поръчка, Образец № 5 Ценово предложение е описано, цитат: „(ако се кандидатства само по една от позициите другата се изтрива)“

В тази връзка, моля Възложителят да уточни: При кандидатстване по двете обособени позиции колко броя ценови оферти трябва да бъдат представени?

Отговор: В случай, че се кандидатства по двете обособени позиции трябва да се приложат две отделни ценови предложения, едното по първа обособена позиция, а другото по втора обособена позиция.
Страницата е редактирана последно на: 06.06.2016Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: