Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Прекратявам Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма“а“ от ЗОП

————————————————————–

1. Публична покана – АОП формат / PDF формат

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Техническо предложение;

3. Образец – Декларация за подизпълнители;

4. Образец – Ценово предложение;

5. Образец – Списък услуги;

6. Образец – Декларация списък експерти;

7. Образец – Декларация за ангажираност на експерт;

8. Образец – Проекто-договор;

 

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————————

Съобщение за отваряне на офертите

 

 




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube